بررسی تاثیر مدیریت ریسک و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بر عملکرد مالی بانک ها

Investigation of the Impact of Risk Management and Barriers to Electronic Banking Development on Financial Performance of Fars Province Banks
تصویر شاخص
رشته

مدیریت

تعداد صفحات

107

نوع فایل

Word

زبان

فارسی

حجم

1 مگابایت

چکیده

مدیریت ریسک، فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک­ های اتفاقی بالقوه­ ای است که مشخصا پیامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مبانی مدیریت ریسک­ در زمینه بانکداري الکترونیک است که با استفاده از روش­هاي مطالعاتی کتابخانه­ اي و پرسشنامه ­ای با کارشناسان و مدیران بانک­های استان فارس به انجام رسید. در این راستا پس از شناسایی ریسک­هاي مهم مرتبط با بانکداري الکترونیک و بیان موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور، به تشریح اصول مدیریت ریسک و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی پرداخته شد. جامعه آماری شامل شاغلین کل بانک­های استان فارس بود. با بهره ­گیری از روش نمونه گیری خوشه­ ای، ۵۰ بانک از استان فارس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه با کاربرد رابطه کوکران، ۶۰ مدیر و ۵۴۰ کارمند بانک تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها، ابتدا با استفاده از میانگین و انحراف معیار داده­ها توصیف شدند. سپس بوسیله نرم افزار SPSS داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و پاسخ­های جمع آوری شده از پرسشنامه­ ها نشان داد که خدمات بانکداری الکترونیک منجر به بهبود عملکرد مالی بانک­های استان فارس و موجب تسهیل و تسریع در عملکرد مالی مشتریان می­شود. یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که دو ریسک تکنولوژیکی و عملیاتی بیش از دیگر مولفه­ های ریسک بر عمکلرد مالی بانک­های استان فارس تاثیر دارند.

مقدمه

تداوم نوآوري­هاي تکنولوژیکی و رقابت بین بانک­ها، ارائه گسترده­اي از محصولات و خدمات بانکداري به مشتریان خرد و کلان را از طریق کانال الکترونیکی میسر ساخته است. این کانال که به آن بانکداري الکترونیک گفته می­شود، به سرعت در حال توسعه است. انتقال الکترونیکی مبالغ، استفاده از دستگاه­هاي خودپرداز براي برداشت وجه و کنترل حساب شخصی و غیره همه بخشی از بانکداري الکترونیک هستند. از سویی دیگر، پذیرش گسترده اینترنت به عنوان کانال ارائه محصولات و خدمات بانکداري هم براي بانک­ها و هم براي مشتریان، فرصت­هاي جدید تجاري را فراهم کرده است، ولی این روند صعودي در کنار مزایا، خطراتی را نیز به همراه دارد. کمیته بازل چهارده اصل کلیدي مدیریت ریسک در بانکداري الکترونیک را شناسایی و معرفی نمود که استفاده از این اصول می­تواند به بانک­ها در گسترش بینش، توسعه سیاست­هاي نظارتی موجود و طراحی فرآیندهاي لازم براي پوشش عملیات بانکداري الکترونیک و ارائه امن و بدون نقص تولیدات و خدمات بانکداري به مشتریان سودمند باشد. برخی از این اصول به کنترل­هاي امنیتی اشاره دارند و از نظر این کمیته هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک­ها مسئولیت حصول اطمینان از فرآیندهاي کنترل امنیتی مناسب در بانکداري الکترونیک را برعهده دارند و اجراي این فرآیندها مستلزم مدیریت ویژه است، زیرا چالش­هاي امنیتی زیادي در بانکداري الکترونیک وجود دارد، (حسینی پور و ضیغمی پور، ۱۳۹۵).

سازمان­های مالی علاوه بر اینکه ریسک­های مربوط به خود را اداره می­نمایند به دیگران نیز کمک می­کنند تا ریسک خود را کاهش دهند، مثلاً آن­ها محصولاتی را عرضه می­نمایند که موجب انتقال ریسک از مشتری به بانک می­شود. ریسک به خودی خود غیر قابل  اجتناب است ولی می­توان آن را به اشخاص مختلف منتقل نمود. افزایش فرآیند ریسک بازار سرمایه و ریسک بازار محصول در سازمان­های مالی باعث شده است که بسیاری از مقامات اجرایی در صدد راه فرار و مصون ماندن از این ریسک برآیند. به تازگی کاهش ریسک برای مشتریان و سازمان­های مالی، به عنوان یکی از فعالیت­های عمده مد نظر است. بنابراین اقدامات استراتژیک مدیریت ریسک عبارتست از شناسایی سازمان­هایی که در بهترین موضع یا موقعیت هستند و می­توانند ریسک را بپذیرند. سازمان­هایی که با هزینه کم می­توانند ریسک را بپذیرند در نتیجه می­توانند از مزایای حاصل از این اقدام بیشترین سود را ببرند، (قلقاچی و نازی، ۱۳۹۴).

هدف از این مطالعه، بررسی مبانی مدیریت ریسک­ در زمینه بانکداري الکترونیک است که با استفاده از روش­هاي مطالعاتی کتابخانه­ اي و پرسشنامه­ ای با کارشناسان و مدیران بانک­های استان فارس به انجام رسیده است. در این راستا پس از شناسایی ریسک­هاي مهم مرتبط با بانکداري الکترونیک و بیان موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور، به تشریح اصول مدیریت ریسک و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی پرداخته می­شود. علاوه بر این، ارتباط بین ابعاد مدیریت ریسک از قبیل ریسک تکنولوژیکی، ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک قانونی و ابعاد موانع توسعه بانکداری الکترونیکی شامل عوامل فنی-انسانی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل مدیریتی-استراتژیکی، عوامل اقتصادی-مالی بر عملکرد مالی بانک­های استان فارس مورد ارزیابی قرار می­گیرد. سپس چالش­هاي امنیتی بانکداري الکترونیک از دیدگاه مدیران بانک­ها بررسی شده و در انتها پیشنهاداتی در رابطه با نتایج بدست آمده ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب

۱- فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف

۱-۴-۱- اهداف علمی

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

۱-۴-۳- اهداف ویژه

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۶- فرضیه ها

۱-۷- محدوده تحقیق

۱-۸- تعاریف واژه ها

۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۱-۱- انواع مختلف ريسک

۲-۱-۲- عناصر اصلي ريسك

۲-۲- مدیریت ریسک

۲-۲-۱- ابزارهای مدیریت ریسک

۲-۲-۲- مراحل مدیریت ریسک

۲-۲-۳- عوامل موفقیت مدیریت ریسک

۲-۳- بانکداری الکترونیک

۲-۳-۱- مزایای بانکداری الکترونیک

۲-۳-۲- معایب بانکداری الکترونیک

۲-۴- انواع ریسکها در بانکداری الکترونیکی

۲-۴-۱- ریسک نرخ ارز

۲-۴-۲- ریسک نرخ سود

۲-۴-۳- ریسک اعتباری

۲-۴-۴- ریسک نقدینگی

۲-۴-۵- ریسک نوسانات قیمتها

۲-۴-۶- ریسک عملیاتی

۲-۴-۷- ریسک بازار

۲-۴-۸- ریسک استراتژیک

۲-۵- مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

۲-۵-۱- مدیریت ریسک اعتباری

۲-۵-۲- مدیریت ریسک بازار

۲-۵-۳- مدیریت ریسک عملیاتی

۲-۵-۴- مدیریت ریسک سرمایه

۲-۶- ارزیابی ریسک در بانکداری الکترونیک

۲-۶-۱- گام اول: شناسایی سیستم

۲-۶-۲- گام دوم: شناسایی تهدید

۲-۶-۳- گام سوم: شناسایی ضعف( آسیب پذیری)

۲-۶-۴- گام چهارم: تجزیه و تحلیل کنترل

۲-۶-۵- گام پنجم: تعیین سطح احتمال

۲-۶-۶- گام ششم: تجزیه و تحلیل تأثیر

۲-۶-۷- گام هفتم: تعیین سطح ریسک

۲-۶-۸- گام هشتم: توصیههای کنترل

۲-۶-۹- گام نهم: مستندات نتایج حاصل شده

۲-۷- موانع توسعه بانکداری الکترونیک

۲-۷-۱- عوامل فنی-انسانی

۲-۷-۲- عوامل فرهنگی-اجتماعی

۲-۷-۳- عوامل مدیریتی-استراتژیکی

۲-۷-۴- عوامل اقتصادی- مالی

۲-۸- عملکرد مالی بانکها

۲-۹- عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مالی بانکها

۲-۹-۱- بازده سهام

۲-۹-۲- بازده دارایی

۲-۹-۳- بازده سرمایه گذاری

۲-۹-۴- فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲-۹-۵- مهارت های نیروی انسانی

۲-۹-۶- تنوع خدمات بانکی

۲-۹-۷- کیفیت خدمات بانکی

۲-۹-۸- رضایت مشتریان از کارکنان بانک

۲-۹-۹- مطلوبیت محیط داخلی بانک

۲-۹-۱۰- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک

۲-۱۰- پیشینه تحقیق

۲-۱۰-۱- مدیریت ریسک

۲-۱۰-۲- بانکداری الکترونیک

۲-۱۱- مدل مفهومی تحقیق

۳- فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- جامعه آماري

۳-۳- نمونه آماري و روش نمونه‌گیری

۳-۴- جمع‌آوری داده‌ها

۳-۴-۱- ابزار اندازه‌گیری

۳-۴-۲- پرسشنامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

۳-۴-۲-۱- روایی و پایایی

۳-۴-۳- پرسشنامه موانع توسعه بانکداری الکترونیک

۳-۴-۳-۱- روایی و پایایی

۳-۴-۴- پرسشنامه عملکرد مالی بانک ها

۳-۴-۴-۱- روایی و پایایی

۳-۵- روش جمع‌آوری داده‌ها

۳-۶- روش‌هاي آماري

۳-۷- پرسشنامه ریسک در بانکداری الکترونیک

۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- یافته‌های توصیفی

۴-۲-۱- جنسیت نمونهها

۴-۲-۲- وضعیت تأهل شرکت‌کنندگان

۴-۲-۳- وضعیت تحصیلات نمونه‌ها

۴-۲-۴- سابقه خدمت نمونه‌ها

۴-۲-۵- وضعیت درآمد ماهانه پاسخ‌دهندگان

۴-۲-۶- توصیف متغیرهای پژوهش

۴-۳- آزمون نرمال بودن داده‌ها

۴-۴- آزمون فرضیات

۴-۴-۱- یافته‌های مربوط به فرضیه اول

۴-۴-۲- یافته‌های مربوط به فرضیه دوم

۴-۴-۳- یافته‌های مربوط به فرضیه سوم

۴-۴-۴- یافته‌های مربوط به فرضیه چهارم

۴-۴-۵- یافته‌های مربوط به فرضیه فرعی پنجم

۴-۵- جمع بندی

۵- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- بحث نتایج

۵-۲- نتیجه و پیشنهادها

۵-۲-۱- نتایج و پیشنهادهای کاربردی

عوامل فنی-انسانی

عوامل فرهنگی-اجتماعی

عوامل مدیریتی-استراتژیکی

عوامل اقتصادی- مالی

۵-۲-۲- پیشنهادهای پژوهشی

۵-۳- محدودیت‌های تحقیق

پرسشنامه عملکرد مالی بانک ها

فهرست منابع و مآخذ

پیوست و پرسشنامه ها

چکیده انگلیسی

بررسی تاثیر مدیریت ریسک و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بر عملکرد مالی بانک ها

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر مدیریت ریسک و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بر عملکرد مالی بانک ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

قیمت دوره

29,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1399آخرین بروزرسانی: 21 تیر 1399تعداد بازدید: 193
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

29,000 تومان