چگونه برای جلسه دفاع از پایان نامه آماده شویم؟

چگونه برای جلسه دفاع از پایان نامه آماده شویم آکادمی الماس

فهرست مطالب

پایان نامه خود را مرور کنید

بخش اصلی آمادگی برای جلسه دفاع از پایان نامه همین است. شما قرار است که پایان نامه خود را ارائه دهید. پس باید روی متن و محتوای پایان نامه تسلط داشته باشید. هیچ جزئیاتی را نباید فراموش کنید.

هدف خود را بدانید

چه چیزی را میخواهید ثابت کنید؟ این هدف شماره یک شماست و اینکه بتوانید این هدف را به وضوح بیان کنید و تلاش‌های خود را با منابع و استدلال‌ها پشتیبانی کنید، نکته اصلی دفاع از پایان نامه شماست. بنابراین، نکات اصلی و محور استدالا‌های خود را بدانید. شما یک محور اصلی با این پایان نامه دارید و یک نقطه اصلی دارید که آن را حفظ می‌کند.

استدلال‌های خود را بشناسید

شما نمی‌توانید تمام پایان نامه را بخاطر بسپارید، اما می‌توانید پند نکته مهم راحفظ کنید که از هدف اصلی شما پشتیبانی می‌کند و به ادعاهای شما اعتبار می‌بخشد. بازهم، شما سخنرانی را حفظ نمی‌کنید، اما باید برخی از آمار و اطلاعات مهم‌تر خود را بدانید تا بتوانید به راحتی به آن‌ها مراجعه کنید.

منابع ثانویه خود را بشناسید

فقــط دانســتن آنچــه پایان‌نامــه شــما می‌گویــد کافــی نیســت، بایــد در مــورد مبانــی نظــری و پیشــینه تحقیــق آن آگاه باشــید. پایان‌نامــه شــما بــر اســاس منابـع و مطالبـی اسـت کـه در سرتاسـر بـه آنهـا اسـتناد و ارجـاع داده‌ایـد. اینهـا نیـز شایسـته توجـه شـما هسـتند. یـک پایان‌نامـه موفـق بـه پایـه دانـش رشـته شـما می‌افزایـد، امـا بایـد بـر اسـاس دانـش قبلـی سـاخته شـود. دانسـتن منابـع ثانویـه دانـش شـما را نشـان میدهـد و اسـتدلال‌های شـما را از طریـق ادعاهـای اساســی محققــان قبلــی مســتحکم می‌کنــد.

استراتژی و ساختار پاسخگویی داشته باشید

یـک اسـتراتژی بـرای پاسـخ بـه سـوالات روز دفـاع مشـخص کنیـد. پاسـخ‌های خــود را مســتقیم نگــه داریــد، امــا هــر جــا کــه لازم اســت جزئیــات تحقیــق را توضیــح دهیــد. اگــر پاســخ ســوالی را نمیدانیــد، اشــکالی نــدارد. نکتــه کلیــدی ایـن اسـت کـه بتوانیـد پاسـخی را فرمولـه کنیـد حتـی اگـر دانـش کافـی بـرای پاسـخ دادن در آن مقطـع زمانـی را نداریـد. بـه عنـوان مثـال، اگـر سـؤالی در مـورد محتــوای تحقیــق شــما باشــد، میتوانیــد چیــزی شــبیه ایــن بگوییــد: «مطمئــن نیســتم کــه تحقیقــات مــن بــه ســؤالی کــه شــما میپرســید مربــوط می‌شــود،امـا تحقیقاتـم مـن را بـه دکتـر Xهدایـت کـرده اسـت. بـر اسـاس شـواهد او، بایـد نتیجـه بگیـرم کـه….» داشـتن اسـتراتژی بـرای پاسـخ دادن بـه غیرمنتظره‌تریـن ســوالات میتوانــد در ایــن مواقــع نجــات بخــش باشــد!

سوالات واضح را پیش‌بینی کنید

اکثــر ســوالات دفــاع از پایان‌نامــه بــر اســاس تحقیقــات شــما بــه راحتــی قابــل پیش‌بینــی اســت. هنگامــی کــه پایان‌نامــه خــود را مــرور می‌کنیــد، می‌توانیــد لیســتی از ســوالات احتمالــی را تهیــه کنیــد. آشــنایی بــا کمیتــه داوری می‌توانــد بـه شـما در آمادگـی بهتـر کمـک کنـد. زمینه‌هـای تخصـص آنهـا میتوانـد بـه شـما در تعییـن اینکـه چـه چیـزی ممکـن اسـت بپرسـند کمـک کنـد. هنگامـی کــه لیســتی از ســؤالات را تهیــه کردیــد، می‌توانیــد شــروع بــه بررســی نحــوه پاسـخگویی بـه آنهـا کنیـد.

یادداشت‌های خود را سازماندهی کنید

داشــتن نــکات اصلــی، نــکات ثانویــه، داده‌هــا، نتایــج در یــک بــرگ یادداشــت فوق‌العــاده خواهــد بــود. توصیــه می‌کنیــم یادداشــت‌های مرجــع ســریع را بــرای کمــک در جلســه دفــاع بــه همــراه داشــته باشــید. هنگامــی کــه از شــما ســوالی پرســیده میشــود، دسترســی ســریع بــه یادداشــت‌های بــه شــما کمــک می‌کنــد. یادداشــت‌ها بــه خــودی خــود خــوب هســتند، امــا شــما همچنیــن بایــد بتوانیــد بـه سـرعت بـه آنهـا دسترسـی داشـته باشـید. در زیـر مـواردی کـه بایـد در نظـر بگیریـد آمـده اسـت.

اسلایدهای خود را از قبل آماده کنید

اگـر بـه وسـایل بصـری ماننـد اسـلاید نیـاز داریـد، بهتـر اسـت آنهـا را از قبـل آمـاده کنیـد. شـما میتوانیـد اسـلایدها را دوبـاره بررسـی کنیـد و مطمئـن شـوید کـه ارائـه شـما در روز دفـاع از پایان‌نامـه شـما بـه خوبـی اجـرا میشـود. مطمئـن شـوید کـه اسـلایدهای شـما بـه ترتیـب درسـت چیـده شـده‌اند.

در دفاع سایر دانشجویان شرکت کنید

اگــر دانشــگاه شــما اجــازه می‌دهــد، میتوانیــد در جلســات دفــاع از پایان‌نامــه ســایر داوطلبــان حضــور پیــدا کنیــد. ایــن بــه شــما یــک تصویــر عالــی از آنچــه می‌توانیـد در جلسـه خـود انتظـار داشـته باشـید، میدهـد. اگـر امـکان حضـور در ایـن رویـداد وجـود نـدارد، میتوانیـد بـا همسـالان خـود صحبـت کنیـد تـا ببینیـد جلسـه آنهـا چگونـه بـوده و چـه سـؤالاتی پرسـیده شـده اسـت.

با استاد راهنما مشورت کنید

قبـل از دفـاع بـا اسـتاد راهنمـای خـود مشـورت کنیـد تـا آمادگـی بسـیار بیشـتری داشــته باشــید. اگــر احســاس می‌کنیــد در مــورد محتــوای پایان‌نامــه خــود گیــر کرده‌ایـد و مطمئـن نیسـتید، بلافاصلـه از اسـتاد راهنمـای خـود کمـک بخواهیـد. ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه اسـتاد راهنمـای شـما در طـول دفـاع از پایان‌نامـه شـما نیـز داور دفـاع شـما خواهـد بـود.

تمرین و شبیه سازی کنید

لازم بــه یــادآوری اســت کــه در طــول دفــاع از پایان‌نامــه، بــه دانشــجویان تنهــا حــدود 20تــا 30دقیقــه زمــان داده میشــود تــا نتایــج تحقیــق را ارائــه دهنــد. دانشــجویان موظفنــد همــه چیــز را از پیشــینه تحقیــق گرفتــه تــا نتیجه‌گیــری و پیشـنهادات را در مـدت زمـان کوتاهـی انتقـال دهنـد. بنابرایـن، یـک فایـل ارائـه تهیـه کنیـد کـه اسـلایدهای زیـادی نداشـته باشـد، بلکـه نشـان دهنـده تحویـل دقیــق محتــوای پایان‌نامــه شــما باشــد. همچنیــن در مــورد نکاتــی کــه در حیــن ارائـه توضیـح داده میشـود، یادداشـت‌های کوچکـی تهیـه کنیـد. اکنـون، شـروع بـه تمریـن کـرده و شبیه‌سـازی ارائـه پاورپوینـت خـود را بـا زمـان تخمینـی کـه ذکــر شــد انجــام دهیــد.

تمریــن ارائــه شــما میتوانــد خطــر ســردرگمی، عصبــی بــودن و عــدم آمادگــی را در ارائــه نتایــج پایان‌نامــه در مقابــل داوران بــه حداقــل برســاند. ایــن فعالیــت بــه شــما اعتمــاد بــه نفــس بــرای جلســه دفــاع واقعــی میدهــد. میتوانیــد از هــم دانشــگاهی یــا خانــواده خــود بخواهیــد کــه در انجــام دفـاع تمرینـی بـه شـما کمـک کننـد. مطمئـن شـوید کـه بـه خوبـی بـرای جلسـه آزمایشـی دفـاع آمـاده شـده‌اید، گویـی کـه بـرای جلسـه واقعـی آمـاده میشـوید. عــلاوه بــر ایــن، تمریــن مــداوم میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد لحــن خــود را تنظیـم کنیـد، کلمـات مناسـب را انتخـاب کنیـد، و توضیحـات واضحـی را در حیـن ارائـه پیـدا کنیـد تـا جلسـه دفـاع پایان‌نامـه شـما خـوب باشـد و داوران در طـول دفـاع از شـما تمجیـد کننـد.

اگـر از خدمـات مجموعـه آکادمـی المـاس اسـتفاده کرده‌ایـد، ایـن متخصصـان نیـز افـراد ایـده آلـی خواهنـد بـود تـا شـما را در دفـاع از پایان‌نامــه آزمایــش کننــد و بــا برگــزاری مــاک دفــاع از پایان‌نامــه توانمنــدی شـما را ارتقـا دهنـد.

اضطراب خود را در روز دفاع کنترل کنید

ماهیـت دفـاع از پایان‌نامـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه شـما ارائـه و روز خـود را در حالـت اضطـراب سـپری خواهیـد کـرد. ایـن موقعیـت، ذاتـا یـک موضـع اسـترس زا اســت. طبیعــی اســت کــه مدیریــت اســترس یکــی از مهمتریــن جنبه‌هــای روز شــما خواهــد بــود کــه بایــد بــه خــوب از پــس آن برآییــد. بــا برنامــه ریــزی خـوب بـرای مطالعـه و آمادگـی از قبـل، بـه خودتـان در روز دفـاع کمـک کنیـد. ایـن بـه شـما امـکان میدهـد قبـل از روز دفـاع اسـتراحت کنیـد. اگـر روز قبـل از دفــاع پایان‌نامــه در تفکــر، مراقبــه یــا آرامــش باشــد، وضعیــت ذهنــی بســیار بهتـری بـرای دفـاع خواهیـد داشـت. همچنیـن خـواب بسـیار مهـم اسـت. حفـظ یـک برنامـه خـواب مناسـب بـرای روز دفـاع بـه شـما کمـک میکنـد. عـلاوه بـر ایــن، مدیتیشــن میتوانــد یــک تکنیــک عالــی بــرای مدیریــت اســترس باشــد، و آزمایــش برخــی از تکنیک‌هــای اساســی بــه شــما کمــک می‌کنــد در روز دفــاع خـود هوشـیار، متمرکـز و آرام بمانیـد.

زودتر از شروع جلسه در دانشگاه حضور داشته باشید

هنگامــی کــه نوبــت روز دفــاع می‌شــود، توصیــه میشــود کــه زودتــر حضــور داشـته باشـید. حداقـل 60-30دقیقـه قبـل از سـاعت برگـزاری حضـور پیـدا کنیـد، بنابرایــن می‌توانیــد اتــاق و تجهیــزات ارائــه را بررســی کنیــد تــا وقــوع خطاهــای فنـی را در طـول دفـاع بـه حداقـل برسـانید. مطمئـن شـوید کـه همـه چیـز آمـاده اسـت و تمـام تجهیـزات را بررسـی کنیـد. از ال سـی دی، پروژکتـور، کنتـرل از راه دور، کابل‌هــا، دوشــاخه‌ها و مــوارد دیگــر، مطمئــن شــوید کــه در شــرایط خوبــی هســتند و می‌تــوان بــا آنهــا کار کــرد. اگــر هنــگام بررســی تجهیــزات ارائــه مشـکلی وجـود داشـت، فـوراً بـا تکنسـین بخـش کـه بـر اتـاق نظـارت دارد تمـاس بگیریـد.

لباس مناسب جلسه دفاع بپوشید

جلســه دفــاع از پایان‌نامــه یــک رویــداد رســمی اســت و از ایــن رو بایــد لبــاس رسـمی بپوشـید. در حالـی کـه قوانیـن لبـاس پوشـیدن سـختگیرانه ای وجـود ندارد، شـما بایـد آن را چیـزی معـادل یـک مصاحبـه شـغلی در نظـر بگیریـد. فقـط تـی شـرت خـود را نپوشـید و جلـوی کمیتـه ظاهـر نشـوید. کـت و شـلوار رسـمی شـما بـرای ایـن مناسـبت گزینـه بهتـری اسـت. هـر چیـز دیگـری را کـه بـرای راحتـی در اتـاق نیـاز داریـد، ماننـد بطـری آب یـا مـداد و یـک دفترچـه یادداشـت – هـر چیـزی کـه ممکـن اسـت بـه موفقیـت شـما کمـک کنـد، همـراه داشـته باشـید.

به یاد داشته باشید که مقصر مشکلات فنی شما نیستید

اگـر پاورپوینـت شـما دچـار مشـکل شـود چـه؟ اگـر کامپیوتـر شـما هنـگ کنـد چـه؟ اگـر پروژکتـور پخـش نشـود چـه؟ سـعی کنیـد آرامـش خـود را حفـظ کنیـد. بـه یـاد داشـته باشـید کـه همـه افـراد در اتـاق ماننـد شـما بـا اشـکالات و خطاهـای فنـی سـر و کار دارنـد و تمـام تـلاش خــود را انجــام دهیــد. شــما بــر اســاس منطــق، اســتدلال، منطــق، توصیه‌هــا، یافته‌هــا، داده‌هــا و اثربخشــی پایان‌نامه‌تــان مــورد قضــاوت قــرار میگیریــد. در صـورت قطـع بـرق یـا مشـکلات فنـی دیگـر، هیـچ کـس قـرار نیسـت شـما را بازخواسـت کنـد.

تا حد امکان به سوالات کمیته پاسخ دهید

وقتـی ارائـه بـه پایـان رسـید، داوران بازخـوردی را بـه شـما ارائـه می‌دهنـد، چـه بـه صـورت سـؤال یـا پیشـنهاد. در جلسـه پرسـش و پاسـخ، اگـر داوری شـروع بـه سـوال پرسـیدن کـرد، ابتـدا بـه محتـوای سـوال توجـه کنیـد، سـپس بـه آن پاسـخ دهیـد. فرامـوش نکنیـد کـه هنـگام پاسـخ دادن بـه سـوالات تشـکر کنیـد و سـعی کنیــد از آنچــه در پایان‌نامــه خــود یــاد گرفته‌ایــد پاســخ دهیــد.

اگــر احســاس می‌کنیــد پاســخ دادن بــه ســؤالی کــه داور ارائــه می‌کنــد دشــوار اســت، تــا جایــی کـه میتوانیـد پاسـخ دهیـد. از ارائـه اسـتدلال‌هایی کـه منطقـی نیسـتند یـا مبتنـی بـر کلمـات بـدون هیچگونـه مبنـای نظـری هسـتند، خـودداری کنیـد. بـه پاسـخ‌ها و نقطـه نظـرات مختلـف داوران بـا دقـت گـوش دهیـد و آنهـا را یادداشـت کنیـد تــا بتوانیــد هنــگام انجــام اصلاحــات از آنهــا بــه عنــوان یــک راهنمــا اســتفاده کنیـد.

اصلاحات را به تاخیر نیندازید

پـس از اتمـام دفـاع از پایان‌نامـه، کار شـما در اینجـا متوقـف نمی‌شـود. شـما هنـوز بایـد پایان‌نامـه خـود را مطابـق بـا بازخـورد ارائـه شـده توسـط داوران تجدیـد نظـر کنیـد. قبـل از اینکـه دانشـجویان پایان‌نامـه نهایـی را بـه کتابخانـه ارسـال کننـد، اصلاحــات بــرای تکمیــل محتــوای پایان‌نامــه انجــام می‌شــود. فــوراً اصلاحــات را انجـام دهیـد و بـه تأخیـر نیندازیـد.

ماک دفاع از پایان نامه (شبیه سازی جلسه دفاع) آکادمی الماس

آکادمی الماس به منظور افزایش آمادگی دانشجویان برای جلسه دفاع از پایان نامه، جلسات شبیه سازی دفاع از پایان نامه و رساله دکتری را تحت عنوان ماک دفاع برگزار می‌کند. در این جلسه که با حضور داوران کارشناس رشته شما برگزار میشود، شما توانایی مدیریت زمان و استرس جلسه را بدست خواهید آورد و همچنین با سوالات و نقاط قوت و ضعف پایان نامه خود نیز آشنا خواهید شد. در انتها نیز یک جلد کتاب صفرتاصد آمادگی دفاع از پایان نامه نیز به عنوان هدیه به شما تقدیم می‍شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا
مشخصات خورد را وارد کنید تا کارشناسان ما در سریع‌ترین زمان با شما تماس بگیرند