فروش ویژه!

کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه-اثر علی دینی و مصطفی هرائینی

قیمت اصلی ریال110.000 بود.قیمت فعلی ریال99.000 است.

معرفی کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان‌نامه یا رساله دکتری یکی از مراحل مهم و حساس در دوره تحصیلی دانشجویان است. در جلسه دفاع از پایان نامه، دانشجو موظف است نتایج و یافته‌های تحقیقات خود را به داوران و دیگر اعضای هیئت دفاع ارائه کند و به سوالات آن‌ها پاسخ دهد. این جلسه فرصتی برای دانشجویان است تا دانش و تخصص عمیق خود در موضوع پایان نامه تحقیقاتی را به جامعه علمی نشان دهند.

یکی از مهم ترین دغدغه ها و سوالات دانشجویان ارشد و دکتری، این است که “چگونه برای جلسه دفاع از پایان نامه آماده شویم؟“.

کتاب “صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه” به طور کامل به بررسی مراحل مهم و حساس جلسه دفاع از پایان‌نامه یا رساله دکتری می‌پردازد. کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه برای اولین بار در ایران و با همکاری آکادمی الماس و انتشارات ویان، با هدف آماده سازی دانشجویان برای این جلسه، در چهار فصل مختلف تدوین شده است. این کتاب با تمرکز بر موضوع دفاع از پایان نامه و رساله، به دانشجویان کمک می‌کند تا بهترین آمادگی را برای جلسه دفاع از پایان نامه داشته باشند. امیدواریم که این اثر بتواند به تحقق موفقیت دانشجویان در این مرحله کمک کند.

پایان نامه چیست؟

پایان نامه سندی است که تحقیقات و یافته های نویسنده را برای دریافت یک مدرک دانشگاهی ارائه می کند. معمولاً برای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا مورد نیاز است و به عنوان نشانی از توانایی نویسنده برای انجام تحقیقات اصلی و کمک به زمینه تحصیلی خود عمل می کند. پایان نامه یک کار اساسی است که اغلب اوج سال ها مطالعه و تحقیق است.

مطالعه بیشتر: پایان نامه چیست؟ آموزش جامع نگارش پایان نامه

دفاع از پایان نامه چیست؟

دفاع از پایان نامه، ارائه رسمی کار پژوهشی دانشجو به هیئتی از اساتید یا ممتحنین است. دفاع معمولاً آخرین گام در اخذ مدرک تحصیلات تکمیلی است و برای ارزیابی درک دانشجو از موضوع تحقیق و توانایی آنها در برقراری ارتباط موثر یافته های خود طراحی شده است. دفاع معمولاً از قالب خاصی پیروی می کند، شامل مقدمه، مرور ادبیات، روش تحقیق، یافته ها و بحث ها، مفاهیم، محدودیت ها، پیشنهادها و نتیجه گیری.

چرا باید برای دفاع از پایان نامه آماده شویم؟

آماده‌سازی برای دفاع از پایان‌نامه یک گام حیاتی برای ارائه یک دفاع بی نقص است و تضمین می‌کند که شما نشان دهید درک کاملی از تحقیقات خود و پیامدهای آن دارید. یک دفاع پایان‌نامه خوب نه تنها دستاوردهای تحصیلی شما را تایید می‌کند بلکه فرصتی برای نمایش تحقیقات خود به یک هیئت از متخصصان فراهم می‌کند.

آشنایی بیشتر با کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه

حال که در مورد پایان نام و دفاع از پایان نامه اطلاعات کافی بدست آوردیم و با اهمیت آمادگی قبلی برای دفاع آشنا شدیم، وقت آن رسید تا بیشتر در مورد کتاب مورد بحث صحبت کنیم.

پیشگفتار کتاب

جلسه دفاع از پایان‌نامه یا رساله دکتری یکی از مراحل مهم و حساس در دوره تحصیلی دانشجویان است. در این جلسه، دانشجو موظف است نتایج و یافته‌های تحقیقات خود را به داوران و دیگر اعضای هیئت دفاع ارائه کند و به سوالات آن‌ها پاسخ دهد. هدف اصلی این جلسه ارزیابی و بررسی عمق و صحت تحقیقات انجام شده توسط دانشجو است که پس از ارزیابی تحقیقات و عملکرد دانشجو، هیئت دفاع تصمیم خود را اعلام می‌کند و در صورت موفقیت دانشجو، دریافت دانشنامه برای او امکان‌پذیر می‌شود. کتاب پیش رو با هدف آماده سازی دانشجویان در جلسه دفاع تحت عنوان “صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه”  در چهار فصل ذیل صورت پذیرفته است:

فصول کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه

فصل اول، نقشه راه پروپوزال و پایان نامه:

در این فصل شما با نقشه راه پروپوزال و پایان نامه آشنا خواهید شد و دیگر نگرانی و سردگمی مراحل نگارش و تائید پروپوزال و پایان نامه را تجربه نخواهید کرد. در ادامه بخش کوتاهی از این فصل را مطالعه میکنید:

تعیین استاد راهنما:

انتخـاب اسـتاد راهنمـا بـرای پایان نامـه یـک مرحلـه مهـم و حسـاس اسـت. بـرای انتخــاب اســتاد راهنمــا، میتوانیــد ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد و بــا ایــن نــکات میتوانیــد اســتاد مناســب را بــرای راهنمایــی در پایان نامه‌تــان انتخــاب کنیــد.

1- تعییـن موضـوع: ابتـدا بایـد موضـوع و حـوزهای کـه میخواهیـد در پایاننامـه خـود بررسـی کنیـد را مشـخص کنیـد.

2- تحقیـق و مطالعـه: پـس از تعییـن موضـوع، مطالعـه و تحقیـق در مـورد اسـتادان فعـال در زمینـه مـورد نظـر خـود را آغـاز کنیـد.

3- مشـورت بـا اسـاتید: بـا اسـاتید دیگـر و دانشـجویانی کـه پایاننامـه مشـابهی داشـتهاند، مشـورت کنیـد و از تجربیـات آنهـا اسـتفاده کنیـد.

4- ماقــات بــا اســاتید: بــرای انتخــاب اســتاد راهنمــا، میتوانیــد بــا اســتادان مختلـف ماقـات کـرده و در مـورد موضـوع و ایدههـای خـود صحبـت کنیـد تـا ببینیــد آیــا ایــن اســاتید توانایــی راهنمایــی شــما را دارنــد یــا خیــر

فصل دوم، آمادگی برای جلسه دفاع:

در این فصل با جلسه دفاع از پایان نامه و حال هوای آن بیشتر آشنا خواهید شد و همچنین یاد میگیرید که چگونه برای جلسه دفاع از پایان نامه آماده شوید. خلاصه‌ای از این فصل در ادامه آمده است:

استراتژی و ساختار پاسخگویی داشته باشید:

یـک اسـتراتژی بـرای پاسـخ بـه سـوالات روز دفـاع مشـخص کنیـد. پاسـخهای خــود را مســتقیم نگــه داریــد، امــا هــر جــا کــه لازم اســت جزئیــات تحقیــق را توضیــح دهیــد. اگــر پاســخ ســوالی را نمیدانیــد، اشــکالی نــدارد. نکتــه کلیــدی ایـن اسـت کـه بتوانیـد پاسـخی را فرمولـه کنیـد حتـی اگـر دانـش کافـی بـرای پاسـخ دادن در آن مقطـع زمانـی را نداریـد. بـه عنـوان مثـال، اگـر سـؤالی در مـورد محتــوای تحقیــق شــما باشــد، میتوانیــد چیــزی شــبیه ایــن بگوییــد: «مطمئــن نیســتم کــه تحقیقــات مــن بــه ســؤالی کــه شــما میپرســید مربــوط میشــود،امـا تحقیقاتـم مـن را بـه دکتـر X هدایـت کـرده اسـت. بـر اسـاس شـواهد او، بایـد نتیجـه بگیـرم کـه….» داشـتن اسـتراتژی بـرای پاسـخ دادن بـه غیرمنتظرهتریـن ســوالات میتوانــد در ایــن مواقــع نجــات بخــش باشــد!

فصل سوم، مدیریت زمان و استرس جلسه دفاع:

در این فصل که به نوعی یکی از مهم ترین بخش‌های کتاب نیز محسوب میشود، شما مهارت کنترل استرس و اضطراب را یاد میگیرید و همچنین با نحوه مدیریت زمان جلسه دفاع آشنا خواهید شد:

مدیریت زمان در جلسه دفاع

مــدت زمــان دفــاع از پایان نامــه شــفاهی شــما تــا حــد زیــادی بــه دانشــگاه و الزامــات مــدرک شــما بســتگی دارد. حداکثــر زمــان دفــاع پایان نامــه بــه طــور معمــول و متوســط بیــن 20تــا 30دقیقــه متغیــر اســت و بســتگی بــه دانشــگاه، اسـاتید و مـوارد دیگـری دارد. بنابرایـن مدیریـت زمـان دفـاع از پایان نامـه بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت. وقتـی مـدت زمـان دفـاع پایان نامـه تمـام شـود دیگـر بـه هیــچ وجــه افزایــش نمییابــد، پــس بایــد زیــاد تمریــن داشــته باشــید و هربــار اضافــات را هــرس کنیــد تــا بــه مــدت زمــان دلخــواه برســید.

یکــی از اســترس آورتریـن و مهمتریـن چالشهایـی کـه اکثـر دانشـجویان بـا آن مواجـه میشـوند نحـوه شـروع دفـاع از پایان نامـه اسـت. داشـتن یـک متـن شـروع بـرای دفـاع از پایاننامــه الزامــی نیســت امــا میتــوان بــا خوانــدن یــک شــعر یــا عبــارت زیبــا جلسـه را آغـاز کـرد و سـپس بـه سـراغ قسـمتهای اصلـی پایاننامـه رفـت. یـک شـروع خـوب و تاثیرگـذار باعـث افزایـش اعتمـاد بـه نفـس شـما و جلـب اعتمـاد داوران و اسـاتید نیـز خواهـد شـد. جهـت مدیریـت زمـان، بـه نـکات زیـر توجـه کنیـد…

فصل چهارم، پرسش و پاسخ در جلسه دفاع:

پرسش های احتمالی داوران و نحوه صحیح پاسخ به آنها در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است:

سوالات عمومی جلسه دفاع که باید بدانید:

تمریــن پاســخ دادن بــه ســوالات دفــاع از پایان نامــه در دفــاع از پایان نامــه آزمایشــی بهتریــن راه بــرای آمــاده شــدن بــرای ایــن مرحلــه چالــش برانگیــز در حرفـه تحصیلـی شـما اسـت. جـدای از دانسـتن پـروژه تحقیقاتـی خـود در داخـل و خــارج، اگــر اسـتراتژیهای محکمــی بـرای مقابلــه بــا انــواع ســؤالات مختلــف و بحـث در مـورد اینکـه چـرا موضـوع تحقیـق خـود را انتخـاب کردهایـد، کمـک میکنـد. ممکـن اسـت قبـلا بـه سـؤالات مربـوط بـه علایـق تحقیقاتـی خـود در بیانیـه علاقـه پژوهشـی و سـؤالات مصاحبـه دبیرسـتان پاسـخ داده باشـید. بـا ایـن حـال، اکنـون پـس از سـال ها مطالعـه عمیـق، زمـان آن رسـیده اسـت کـه واقعـا آنچـه را کـه انجـام دادهایـد آزمایـش کنیـد! برخـی از سـختترین سـوالات دفـاع از پایان نامــه کــه کمیتــه داوری میپرســد را در زیــر بررســی کنیــد و پاســخهای تخصصـی آکادمــی المــاس را بخوانیـد!

ماک دفاع از پایان نامه

یکی از بهترین راه ها برای سنجش سطح آمادگی و همچنین ایجاد آمادگی بیشتر برای جلسه دفاع از پایان نامه، شبیه سازی جلسه دفاع از پایان نامه (ماک دفاع از پایان نامه) است. در انتهای کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه، در مورد ماک دفاع از پایان نامه بطور جامع صحبت شده، همچنین میتوانید با مراجعه به مقاله ماک دفاع از پایان نامه، در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری بدست آوردید.

برگزاری ماک دفاع

برای اولین بار در ایران، آکادمی الماس با دارا بودن بیش از 8 سال سابقه درخشان و بیشترین درصد رضایت مشتری، جلسات شبیه سازی جلسه دفاع از پایان نامه برگزار میکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره رایگان و درخواست خدمات، مشخصات خود را ارسال کنید تا همکاران ما در سریع ترین زمان با شما تماس بگیرند.

تیراژ

2000

تعداد صفحات

62

سال چاپ

1402

نویسنده

علی دینی، مصطفی هرائینی

ناشر

ویان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه-اثر علی دینی و مصطفی هرائینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
کتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه | آکادمی الماسکتاب صفر تا صد آمادگی دفاع از پایان نامه-اثر علی دینی و مصطفی هرائینی
قیمت اصلی ریال110.000 بود.قیمت فعلی ریال99.000 است.
پیمایش به بالا