مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر (مدل ها، روش ها، کاربردها) (Recommender Systems)

an introduction to recommender systems
قیمت دوره

39,000 تومان