مقایسه استفاده از گرده، گرده غنی شده و جایگزین گرده برتولید ژل رویال توسط زنبور عسل

Comparing the effect of using pollen, enriched pollen and pollen substitute on royal jelly production by honeybee
تصویر شاخص
رشته

دامپروری

نوع فایل

Word

تعداد صفحات

107

زبان

فارسی

حجم

1 مگابایت

مقایسه استفاده از گرده، گرده غنی شده و جایگزین گرده برتولید ژل رویال توسط زنبور عسل

چکیده

هدف از تحقیق اخیر بررسی عملکرد تولید ژل رویال در زنبورستان­های سیستم صنعتی بود. ژل رویال یکی از محصولات فرعی زنبور عسل بوده و می­تواند نقش بسزایی در عملکرد اقتصادی مزرعه پرورش زنبور عسل ایفا کند. تحقیق اخیر در دو بخش مختلف انجام شد. در آزمایش اول میزان اسیدهای آمینه گرده و ژل رویال اندازه­گیری و مقایسه شد. به این منظور نمونه­های گرده و ژل رویال استحصال شده از کندوها به شرکت دگوسا ارائه شده و نتایج مورد آنالیز قرار گرفت. در آزمایش دوم میزان تولید ژل رویال در سه گروه تیماری مختلف ارزیابی شد: تیمار ۱) گرده (۱۷۵ گرم)، تیمار ۲) جایگزین گرده (۱۷۵ گرم) و ۳) گرده غنی شده (۱۷۵ گرم). هر سه تیمار در کنار شکر (۳۵۰ گرم) و عسل (۱۷۵ گرم) به عنوان جیره غذایی در اختیار زنبوران عسل قرار گرفت و میزان ژل رویال تولیدی در آنها در طی ۳۰ روز و هر ۳ روز یکبار اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد میزان سه اسید آمینه متیونین (۷/۳ درصد)، آرژنین (۳/۳ درصد) و تریپتوفان (۴/۳ درصد) در ژل رویال به طور معنی­داری بیشتر از مقدار این سه اسید آمینه در گرده (به ترتیب ۶/۰، ۴۶/۱ و ۳۷/۰ درصد) است (۰۵/۰>P). در آزمایش دوم مشخص شد میزان تولید ژل رویال در جیره تیماری گرده غنی شده (با اسیدهای آمینه و ویتامین­ها، ۲۵/۶ گرم) به طور معنی داری بیشتر از جیره تیماری گرده (۲۲/۵ گرم) و جایگزین گرده (سویا، ۵۱/۴ گرم) مشاهده شد (۰۵/۰>P). بنابراین جیره حاوی گرده غنی شده با اسیدهای آمینه و ویتامین­ها دارای عملکرد بهتری جهت تولید ژل رویال نسبت به گرده و جایگزین گرده (سویا) است.

کلمات کلیدی: زنبور عسل، ژل رویال، گرده، جایگزین گرده، گرده غنی شده، ضریب تبدیل غذایی، خوش خوراکی

 

قهرست مطالب

فصل اول مقدمه.. ۱

۱-۱- کلیات تحقیق.. ۲

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۷

۱-۴-۱- اهداف علمي.. ۸

۱-۴-۲- اهداف کاربردي.. ۸

۱-۵- پرسش تحقیق.. ۸

۱-۵-۱- پرسش اصلی.. ۸

۱-۵-۲- پرسشهاي فرعي تحقيق.. ۸

۱-۶- محدودههای تحقیق.. ۹

۱-۶-۱- محدوده مکانی تحقیق.. ۹

۱-۶-۲- محدوده جمعیتی تحقیق.. ۹

۱-۶-۳- محدوده زمانی تحقیق.. ۹

۱-۷- فرضیههای تحقیق.. ۱۰

فصل دوم پیشینه تحقیق.. ۱۱

۲-۱- تاریخچه پرورش زنبور عسل در ایران. ۱۲

۲-۲- بررسی نژادهای بومی زنبور عسل ایران. ۱۴

۲-۳- بررسی زندگی زنبوران عسل.. ۱۵

۲-۴- نحوه تغذیه زنبوران عسل.. ۱۶

۲-۴-۱- اهمیت گرده گل و ترکیبات پروتئینی در تغذیه زنبور عسل.. ۱۷

۲-۴-۲- اهمیت شهد گل و مواد قندی در تغذیه زنبور عسل.. ۱۹

۲-۴-۳- اهمیت ویتامینها در تغذیه زنبور عسل.. ۲۱

۲-۴-۴- اهمیت لیپیدها در تغذیه زنبور عسل.. ۲۱

۲-۴-۵- تاثیر آب در جیره غذائی زنبور عسل.. ۲۲

۲-۴-۶- تاثیر مواد معدنی در جیره غذائی زنبور عسل.. ۲۳

۲-۴-۷- نقش مکملهای تغذیهای در پرورش زنبور عسل.. ۲۳

۲-۴-۸- نقش تغذیه کمکی (مصنوعی) در پرورش زنبور عسل.. ۲۴

۲-۵-تولیدات زنبور عسل.. ۲۶

۲-۵-۱- عسل…….. ۲۶

۲-۵-۲-گرده گل.. ۲۷

۲-۵-۳- زهر………  ۲۸

۲-۵-۴-ژل رویال.. ۲۹

۲-۵-۵-بره موم یا صمغ. ۲۹

۲-۶-نقش تغذیه­ای گرده گل برای زنبور عسل.. ۲۹

۲-۷-ارزش غذایی گرده گل برای انسان. ۳۱

۲-۸-دسته­بندی گرده از لحاظ ارزش غذایی برای زنبور عسل.. ۳۲

۲-۹-تاثیر کمبود گرده در رژیم غذائی زنبور عسل.. ۳۳

۲-۱۰-چگونگی استفاده از گرده گل برای تغذیه زنبوران عسل.. ۳۴

۲-۱۱-استفاده از جایگزین­های گرده در پرورش زنبور عسل.. ۳۴

۲-۱۱-۱- فرمول­های کیک جایگزین گرده گل.. ۳۶

۲-۱۱-۲- نقش کیفیت گرده بر زندهمانی زنبور عسل.. ۳۷

۲-۱۲- گیاهان دارای گرده سمی.. ۳۷

۲-۱۳- تقسیم بندی گیاهان به لحاظ میزان تولید گرده. ۳۸

۲-۱۳-۱- گیاهان با تولید گرده کم.. ۳۸

۲-۱۳-۲-گیاهان با تولید گرده متوسط… ۳۹

۲-۱۳-۳-گیاهان با تولید گرده خوب… ۴۰

۲-۱۴- اهمیت ژل رویال (Royal Jelly) 42

۲-۱۴-۱- خصوصیات فیزیکی ژل رویال.. ۴۳

۲-۱۴-۲- ترکیبات شیمیایی ژل رویال.. ۴۳

۲-۱۴-۳- فعالیتهای درمانی ژل رویال.. ۴۴

۲-۱۴-۴- چند نوع کاربرد ژل رویال در جهت بهبود و پیشگیری از بیماری­ها ۴۵

فصل سوم مواد و روشها ۴۷

۳-۱- روش تحقیق.. ۴۸

۳-۲- حیوانات… ۴۹

۳-۳- متغییرهای تحقیق.. ۴۹

۳-۳-۱- متغییرهای مستقل.. ۴۹

۳-۳-۲- متغییرهای وابسطه. ۵۰

۳-۴- تشریح آزمایش…. ۵۰

۳-۴-۱- وسایل مورد نیاز پروژه. ۵۰

۳-۴-۲- انتخاب کندوها ۵۱

۳-۴-۳- سازماندهی کندوها ۵۲

۳-۴-۴- نحوه چیدمان قاب ها در طبقه بالا.. ۵۲

۳-۴-۵- پیوند لاروها ۵۳

۳-۴-۶- برداشت ژل رویال.. ۵۴

۳-۵- تیمارهای آزمایشی.. ۵۵

۳-۶- آنالیز نتایج.. ۵۶

فصل چهارم نتایج و بحث… ۵۷

۴-۱- مقایسه اسیدهای آمینه گرده و ژل رویال. ۵۸

۴-۲- مقایسه تولید ژل رویال بین گروههای آزمایشی.. ۶۵

۴-۳- مقایسه میزان تولید روزانه ژل رویال در داخل هر گروه تیماری.. ۷۲

۴-۳-۱- مقایسه تولید ژل رویال تیمار گرده در طی روزهای مختلف…. ۷۲

۴-۳-۲- مقایسه تولید ژل رویال در تیمار جایگزین گرده در طی روزهای مختلف…. ۷۳

۴-۳-۳- مقایسه تولید ژل رویال تیمار گرده غنی شده در طی روزهای مختلف…. ۷۴

۴-۴- میزان خوشخوراکی و مصرف کیک…. ۷۶

۴-۵- میزان ضریب تبدیل جیره به ژل رویال. ۷۷

۴-۶- نتایج کلی.. ۷۸

۴-۷- پیشنهادات… ۷۹

فصل پنجم منابع.. ۸۰

۵-۱- منابع فارسی.. ۸۱

۵-۲- منابع لاتین.. ۸۲

مقایسه استفاده از گرده، گرده غنی شده و جایگزین گرده برتولید ژل رویال توسط زنبور عسل

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه استفاده از گرده، گرده غنی شده و جایگزین گرده برتولید ژل رویال توسط زنبور عسل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال محصول

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

قیمت دوره

19,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 14 خرداد 1400آخرین بروزرسانی: 4 مهر 1402تعداد بازدید: 1812
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

19,000 تومان