مقاله تحقیقی حسابداری ساختگی

تصویر شاخص
رشته

حسابداری

تعداد صفحات

24

نوع فایل

Word

زبان

فارسی

حجم

500 کیلوبایت

چکیده

پیشرفت های اقتصادی، قانونی و اجتماعی و همچنین افزایش استفاده کنندگان اطلاعات باعث شده که نوآوری در حسابدار ی به یک الزام تبدیل شود، لذا این امر منجر به حسابداری ساختگی شده است. حسابداری ساختگی از جمله مواردی است که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است. به این معنی که مد یران با استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه با حسابداری و استانداردهای آن، به گونه ای از اختی ارات خود استفاده نمایند که در نهای ت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آنها میخواهند. هر چند، ممکن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفاده کنندگان صورتهای مالی شود. بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان اصلی شرکت، در قبال پذیرش مسـئولیت مباشرت، از برخی مزایای مستقیم و غیرمستقیم برخوردار میشوند که اغلب آنها در ارتباط با ارقامی اسـت که در صورتهای مالی ارائه میشوند. ارتباط این مزایا با صورتهای مالی است که ممکن است منجر به ایجاد انگیزه هایی در مدیران برای اعمال دستکاری در صورتهای مالی شـود؛ چـرا کـه آنهـا خـود، مسـئول تهیـه صورتهای مالی بوده و در این راستا، اختیاراتی نیز دارند. از جمله مواردی که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است، حسابداری ساختگی است. به این معنی که مدیران بـا استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه بـا حسـابداری و اسـتانداردهای آن، بـه گونـهای از اختیـارات خـود استفاده نمایند که در نهایت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آنها میخواهند. هر چند، ممکـن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفاده کنندگان صورتهای مالی شود. در این مقاله، سـعی بـر آن است تا با مرور ادبیات مربوط به حسـابداری سـاختگی، بـه جوانـب گونـاگون آن از جملـه بیـان تعـاریف و دیدگاههای مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی، شیوههای انجام آن و علـل و انگیـزه هـای پیـدایش آن پرداخته شود. همچنین، در پایان، مباحثی در زمینه ارتباط حسابداری ساختگی با اصول اخلاقـی، و خلاقیـت و نوآوری در حسابداری مطرح میشود.

مقدمه

امروزه استانداردها و قوانین حسابداری سعی می کند به شیوه های مختلف از سرمایه گذاران و مالکان شرکتها حمایت  کنند ولی با پیچده شدن عملیات تجاری شرکتها ،با وجود استانداردها و قوانین،حسابداری ساختگی بوجود می آید.فقدان استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه ،ب معنی ایجاد نوع حسابداری مطابق با روش های تجاری می باشد که این عامل مناسبی را جهت ایجاد تقلب فراهم می کند.  یان گریفیتس از دیدگاه یك روزنامه نگار باتجربه در امور تجاری، اذعان میدارد: هر شرکتی در کشور، در حال اعمال تقلب بر روی سود خویش است. هر مجموعه از حسابهای منتشر شده، مبتنی بر دفاتری است که به تدریج پخته شده یا کاملاً سرخ شده اند . ارقامی که دو بار در سال جامعه سرمایه گذاری، مورد تحریك قرار اکنون ،داد است به منظور محافظت از فرد قصر، همگی دچار تغییر شدهاند. این موضوع، بعد از اسب تروجان ،بزرگترین نیرنگ به شمار میآید. در حقیقت، این نیرنگ و اغفال در فضایی کاملاً زیبا اتفاق میافتد؛ چرا که این موضوع، کاملاً قانونی و مشروع است. این پدیده، حسابداری ساختگی است.

مایکل جیمسون ،از دیدگاه یك حسابدار، این گونه بیان میکند: فرآیند حسابداری، شامل موضوعات متعددی در رابطه با قضاوت و حل تناقضهایی بین رویکردهای رقیب به منظور ارائه نتایج معاملات و رویدادهای مالی میباشد. این انعطاف پذیری، فرصتهایی را برای دستکاری، تقلب و ارائه نادرست فراهم میآورد. این فعالیتها که با عناصر اخلاقی ضعیفتر حرفه حسابداری، تقوی -اندت شده به عنوان حسابداری ساختگی شناخته می- شوند.

تری اسمیت، بر اساس تجربه خود به عنوان یك تحلیلگر سرمایه گذاری، اذعان میدارد که: ما احساس کردیم که بخش عمدهای از رشد آشکار سود شرکتها که در دهه ۱۹۸۲ به وقوع پیوسته است، نتیجه نوعی تردستی حسابداری بوده تا رشد واقعی اقتصاد. بنابراین سعی کردیم تا تکنیك های اصلی به کار گرفته شده در این زمینه را بیابیم و نمونه شرکتهایی از های استفاده کننده از این تکنیكها را ارائه کنیم.

کمال ناصر که یك دیدگاه آکادمیك را مطرح میکند، تعریف زیر را پیشنها دهد: حسابداری ساختگی، عبارت است از تبدیل ارقام حسابداری مالی از آنچه که در واقع بودهاند به آنچه تهیه کنندگان اطلاعات می ،خواهند با استفاده از مزایای موجود در قوانین و/ یا عدم رعایت برخی از قوانین یا همه آنها، به آن دست یابند. لازم به ذکر است که از دیدگاه ناصر، به دلیل آزادی عملی که در سیستم حسابداری کشورهای آنگلو ساکسون وجود دارد،این سیستم برای چنین دستکاریای بسیار مستعد است. امت و همکاران ، با بیان این که در تعاریف ارائه شده توسط چهار نویسنده بریتانیایی، دو ویژگی مشترک به شرح زیر وجود دارد، به ارائه تعریفی دیگر از حسابداری ساختگی میپردازند. آن دو ویژگی مشترک، عبارتند از:

الف) همه آنها، وقوع حسابداری ساختگی را به صورت عمومی مطرح میکنند.

ب) همه آنها، حسابداری ساختگی را به عنوان یك عمل نامطلوب و تقلب آمیز توصیف میکنند.

در تعریف ارائه شده توسط امت و همکاران حسابداری ساختگی به عنوان فرآیندی  که به وسیله آن، حسابداران از دانش خود در رابطه با قوانین حسابداری استفاده میکنند تا ارقام گزارش شده در حسابهای یك شرکت را مورد دستکاری قرار دهند»، توصیف شده است.

حسابداری ساختگی از دیدگاه حرفه ای، اصطلاحی است که عمدتاً توسط افراد شاغل در حرفه و مفسران مطبوعات فعالیتهای بازار، توسعه یافته است. تصور آنها از حسابداری ساختگی، مبنی بر هیچ تئوری نبوده و صرفاً از مشاهدات آنها پیرامون بازار، شکل گرفته است. آنها دریافتند که انگیزه های چنین فعالیتی، گمراه کردن سرمایهگذاران از طریق ارائه آنچه آنها مایل به مشاهده آن هستند، مثلاً یك نمودار نشاندهنده افزایش باثبات سود، میباشد. بنابراین، واژه حسابداری ساختگی، کاملاً کلی بوده و همان طور که در بخش قبل ملاحظه گردید، نشأت گرفته از کار بریتانیایی ها بود.

به اعتقاد استالووی و برتون فعالیت، این ها، وجود یك عدم تقارن اطلاعاتی بنیادین را بین مدیران، سهامداران کنترل کننده واقعی و سایر سهامداران واقعی یا بالقوه، تقویت نمود. مدیران و سهامداران کنترلکننده، از این عدم تقارن اطلاعاتی برای گمراه ساختن سایر سرمایه گذاران و کاهش هزینه سرمایه شرکت، استفاده میکنند. بنابراین، در این مقوله، با وجود متعدد بودن مشاهدات و موارد توصیفی از موقعیتهای واقعی، هیچ گونه تئوری واقعی وجود ندارد. رانن و سادان اذعان میدارند که در اغلب موارد، جنبه منفی ماجرا برجسته تر بوده است. به عنوان مثال، مطبوعات که نماینده نظرات و احساسات جامعه هستند، فعالیتهای هموارسازی را به عنوان تقلب، گمراهکنندگی، و سایر اعمال غیراخلاقی که توسط مدیران شرکتها صورت میگیرد، مطرح میکنند. این دیدگاه میتواند به آسانی به حسابداری ساختگی تبدیل شود.

حسابداری ساختگی در ادبیات آکادمیك بریتانیا با عنوان آراییحساب« » وارد میشود. چنین دستکاریهای گستردهای، جزء ناهنجاریهای شدید بازار به شمار میآیند. رفتار فعالان بازار باید متفاوت از آنچه در فرضیه بازار کارا مطرح است، مورد شرح و تفسیر قرار گیرد. در واقع، ممکن است فرضیه تثبیت کارکردی ،برای سیستمی که دستکاریها به طور گسترده پراکنده شده اند و اثرات چشمگیری بر درک سرمایه گذاران از ریسك و بازده بالقوه شرکتها دارند، تناسب بیشتری داشته باشد.

 

حسابداری ساختگی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله تحقیقی حسابداری ساختگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

قیمت دوره

2,900 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش مقدماتی
تعداد دانشجو : 1
تاریخ انتشار: 17 تیر 1399آخرین بروزرسانی: 21 تیر 1399تعداد بازدید: 146
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

2,900 تومان