بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تصدی پست‌های مدیریتی زنان در هیأت‌های ورزشی

Investigation of Relationship between Organizational Culture and Management of Women in Sports Staff
تصویر شاخص
رشته

مدیریت و تربیت بدنی

تعداد صفحات

99

نوع فایل

Word

زبان

فارسی

حجم

500 کیلوبایت

چکیده

یکی از مشکلات کنونی دنیاي کار، عدم حضور متناسب زنان با توجه به شایستگی‌های آنان از نظر تحصیلات عالی و تجربه در پست‌های مدیریتی است. عوامل متعددي می‌تواند در این مسئله نقش داشته باشد. بر همین اساس هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تصدی پست‌های مدیریتی زنان در هیأت‌های ورزشی استان فارس می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده از نوع توصیفی بود که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هیأت‌های ورزشی استان فارس بود که از بین آن‌ها ۶۰۰ نفر با کاربرد فرمول کوکران و به روش خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (OCI) و پرسشنامه ترجمه شده موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت استفاده شد که پایایی و روایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ و نظر اساتید و متخصصین به اثبات رسید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه) استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و تصدی پست‌های مدیریتی زنان (۸۹۳/۰r=، ۰۵/۰>P) و مردان (۸۹۳/۰r=، ۰۵/۰>P) در هیأت‌های ورزشی استان فارس ارتباط معنی‌دار وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی (۶۰۱/۱۷t=، ۰۵/۰>P) و تصدی پست‌های مدیریتی (۴۹۰/۱۷t=، ۰۵/۰>P) در بین مدیران مرد و زن هیأت‌های ورزشی استان فارس تفاوت معنی‌دار وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی قادر به پیش‌بینی تصدی پست‌های مدیریتی زنان در هیأت‌های ورزشی استان فارس است (۹۰۴/۰r=، ۰۵/۰>P). به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که استفاده جامعه از زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور می‌تواند توانمندی‌های بالقوه توسعه را به فعل تبديل كند كه اين امر نيازمند اصلاح فرهنگ سازماني در جهت واقعيت­هاي موجود در جامعه است. همچنین اصلاح فرهنگ سازمان‌ها از مهم‌ترین راه‌های حضور زنان توانمند در پست‌های مديريتي در هیأت‌های ورزشی کشور است.

مقدمه

تاريخ جهان شاهد نقش بسيار عظيم و انکارناپذیر زنان در حوادث گوناگون است. امروزه كه مباحث توسعه‌ی كشورهاي جهان مطرح می‌باشد، نقش زنان در اين فرآيند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاري جلسات، سمينارها و کنگره‌های متعدد در خصوص جايگاه زنان و نقش آنان در توسعه حكايت از اين موضوع حياتي دارد. با كمي دقت می‌توان دريافت كه برگزاري اين گونه برنامه‌ها نشان از موضوع نه‌چندان خوشايند ديگري نيز دارد و آن اين است كه تاكنون يا دست كم در سده‌های اخير نقش زنان به عنوان نيمي از جمعيت جهان در حال توسعه ناديده گرفته شده است كه اين امر نشان از وجود تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسيتي در زمینه‌های گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره دارد. جامعه­ي انساني از عدم حضور واقعي زنان در عرصه‌های گوناگون آسیب‌های جبران‌ناپذیری ديده و بدين خاطر در دو دهه­ي اخير درصدد جبران اين نقيصه برآمده است. براي رسيدن به تعادل، برابري و رفع تبعیض‌ها و در نتيجه توسعه‌ی بهتر و کامل‌تر جامعه، نياز به آن است كه زنان بتوانند در فرآيند تصمیم‌گیری در سطوح گوناگون جامعه شركت نمايند. خوشبختانه در بسياري از كشورها اين تلاش‌ها موفقیت‌های چشمگيري را در پي داشته است. از آن جمله، می‌توان به كشورهايي همچون نروژ، دانمارك و فنلاند اشاره نمود كه بيش از ۴۰ درصد مناصب تصمیم‌گیری در اختيار زنان است. متأسفانه، در بسياري از كشورهاي جهان سوم اين مسئله چندان شايان توجه نيست و تنها تعداد محدودي از زنان در پست‌های مديريتي و مهم تصمیم‌گیری كشور قرار دارند. به بيان ديگر، تنها ۲/۸ درصد مشاغل مديريتي در كشور به زنان اختصاص يافته است (الوانی و ضرغامی‌فرد، ۱۳۸۰). در بسياري از كشورها شمار زيادي در بخش خدمات اجتماعي و بهداشت مشغول به كارند، ولي حتي در اين مشاغل نيز زنان بيشتر در سطوح پایین‌تر شاغل می‌باشند. در حالی که سطوح بالاتر باز هم به مردان اختصاص دارد. اين موضوع به ویژه در مورد بخش بهداشت صادق است. در اين بخش، بيشتر زنان كارهايي از قبيل پرستاري را بر عهده‌دارند و در پست‌های مديريت بيمارستان، جراحي و پژوهشگري به كار گمارده نمي­شوند (احسانی و همکاران، ۱۳۸۷). امروزه نقش تعيين کننده‌ی نيروي انساني در توسعه‌یافتگي كشورها بر كسي پوشيده نيست. از ميان عوامل توليد براي رشد و توسعه، يعني منابع طبيعي و ثروت خدادادي، نيروي انساني، سرمايه، مديريت و فناوري، نيروي انساني است كه سهم اصلي را بر عهده‌دارد. تحولات چشمگير در دو دهه‌ي اخير در جهان باعث گرديده كه كاهش نابرابری‌های جنسيتي، بخش جدایی‌ناپذیر فرايند توسعه گردد كه يكي از مهم‌ترین اين تحولات، تغيير در ضرورت حضور زنان در جامعه است (افشاری، ۱۳۷۹). در پاسخ به اين پرسش كه چه عاملي می‌تواند زمينه را براي اين مهم فراهم آورد تا استفاده از سرمایه‌ی انساني در سازمان‌ها بدون توجه به نوع جنسيت انجام گيرد، می‌توان به مطالعاتي كه به وسیله‌ی استانلي ديويس انجام گرفته است، اشاره نمود. در اين مطالعه، يكي از مؤلفه‌های تأثیرگذار در کلیه‌ی فرايندهاي سازماني، فرهنگ آن سازمان دانسته می‌شود. ديويس بيان می‌کند كه فرهنگ هر سازمان پدیده‌ای مبهم است و از مجموعه ارزش‌ها و باورهاي مشترك بين افراد آن تشكيل شده است و جهت شناسايي فرهنگ سازماني نياز به تشخيص و تفكيك باورهاي موجود در سازمان است. از ديدگاه ديويس، در هر سازمان دو نوع باور وجود دارد: نوع نخست باورهاي روزمره و عملياتي موجود در سازمان‌هاست كه در بين كاركنان آن به صورت مشترك وجود دارد؛ اين باورها به نكات جزئی روزمره‌ای كه در سازمان وجود دارد، مربوط می‌شود. باورهاي روزمره قانونمندي و احساس‌هایی است كه به رفتار روزانه مربوط می‌شود، بستگي به موقعيت دارد و متناسب با شرايط تغيير می‌کند. اين باورها ابزار كار ماندگاري فرد در سازمان بشمار می‌روند و ديگري باورهاي راهبردي و راهنماست كه جزء باورهاي استراتژيك و عالي هر سازمان بشمار می‌رود. باورهاي راهنما زمینه‌ی ايجاد باورهاي عملي و واقعي زندگي را فراهم می‌آورند كه به دو دسته‌ی باورهاي بيروني و باورهاي دروني تقسيم می‌شوند. باورهاي بيروني به نحوه‌ی رقابت و هدايت کسب‌وکار مربوط می‌شود و باورهاي دروني در خصوص مديريت و هدايت سازمان است. حال اگر در هر سازمان اين دو باور با هم همسو و هماهنگ نباشد و باورهاي راهنما شكل دهنده‌ی تصمیم‌های درازمدت و كامل كننده­ي باورهاي كاربردي و روزمره آن نباشد، به‌طور حتم آن سازمان در روند اجرايي كارهاي خود با مانع روبه‌رو می‌شود، اما همسو نمودن اين دو دسته باور موجب هم‌افزایی فرهنگي و توفيق سازمان در رسيدن به اهداف خود خواهد گرديد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۶

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی.. ۶

۱-۴-۳- هدف کاربردی.. ۶

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق.. ۶

۱-۶- پیش‌فرض‌های تحقیق.. ۷

۱-۷- محدوده تحقیق.. ۷

۱-۸- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. ۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- فرهنگ… ۱۰

۲-۱-۱- نقش فرهنگ و قدرت آن. ۱۲

۲-۲- سازمان. ۱۳

۲-۳- فرهنگ سازمانی.. ۱۴

۲-۳-۱- انواع فرهنگ سازمانی.. ۱۸

۲-۳-۲- مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی.. ۱۸

۲-۳-۳- ابعاد فرهنگ سازمانی.. ۲۰

۲-۳-۴- چگونگي شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازماني.. ۲۰

۲-۳-۵- الگوهاي شناخت و تحليل فرهنگ سازماني.. ۲۲

۲-۳-۵-۱- الگوى فرهنگ سازماني پارسونز. ۲۲

۲-۳-۵-۲- الگوي مبتني بر هفت S شركت مكينزي.. ۲۲

۲-۳-۵-۳- الگوي ليت وين و استرينگر. ۲۳

۲-۳-۵-۴- الگوي استيفن رابينز. ۲۳

۲-۴- موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی.. ۲۳

۲-۵- تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها ۲۸

۲-۶- پیشینه تحقیق.. ۳۰

۲-۶-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور. ۳۰

۲-۴-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور. ۳۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق.. ۳۹

۳-۲- جامعه آماري.. ۳۹

۳-۳- نمونه آماري و روش نمونه‌گیری.. ۳۹

۳-۴- مقياس اندازه‌گیری متغيرها ۳۹

۳-۵- جمع‌آوری داده‌ها ۴۰

۳-۵-۱- ابزار اندازه‌گیری.. ۴۰

۳-۵-۲- روش جمع‌آوری داده‌ها ۴۳

۳-۶- روش‌هاي آماري.. ۴۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- یافته‌های توصیفی.. ۴۵

۴-۱-۱- جنسیت نمونه‌ها ۴۵

۴-۱-۲- وضعیت تأهل شرکت‌کنندگان. ۴۶

۴-۱-۳- وضعیت تحصیلات نمونه‌ها ۴۷

۴-۱-۴- سابقه خدمت نمونه‌ها ۴۸

۴-۱-۵- وضعیت درآمد ماهانه پاسخ‌دهندگان. ۴۹

۴-۱-۶- توصیف متغیرهای پژوهش…. ۵۰

۴-۲- آزمون نرمال بودن داده‌ها ۵۲

۴-۳- آزمون فرضیات… ۵۳

۴-۳-۱- یافته‌های مربوط به فرضیه اول. ۵۳

۴-۳-۲- یافته‌های مربوط به فرضیه دوم. ۵۵

۴-۳-۳- یافته‌های مربوط به فرضیه سوم. ۵۶

۴-۳-۴- یافته‌های مربوط به فرضیه چهارم. ۵۷

۴-۳-۵- یافته‌های مربوط به فرضیه پنجم. ۵۹

۴-۳-۶- یافته‌های مربوط به فرضیه ششم. ۶۰

۴-۳-۷- یافته‌های مربوط به فرضیه هفتم. ۶۱

۴-۳-۸- یافته‌های مربوط به فرضیه هشتم. ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه‌گیری.. ۶۵

۵-۲- پیشنهادها ۶۷

۵-۲-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۶۷

۵-۲-۲- پیشنهادهای پژوهشی.. ۶۸

۵-۳- محدودیت‌های تحقیق.. ۶۹

منابع و مآخذ. ۷۰

پیوست‌ها و پرسشنامه ۷۶

 

 

 

رابطه بین فرهنگ سازمانی و تصدی پست‌های مدیریتی زنان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تصدی پست‌های مدیریتی زنان در هیأت‌های ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال محصول

قیمت دوره

29,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1399آخرین بروزرسانی: 21 تیر 1399تعداد بازدید: 196
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

29,000 تومان