پایان نامه بررسی ارتباط بین دیابت نوع دو با بیماری‌ های پریودنتال در بیمارستان های کشور

تصویر شاخص
رشته

دندانپزشکی

نوع فایل

Word

تعداد صفحات

112

زبان

فارسی

حجم

6 مگابایت

پایان نامه بررسی ارتباط بین دیابت نوع دو با بیماری‌های پریودنتال در بیمارستان های کشور

چکیده

مقدمه: بیماری های پریودنتال به عنوان “ششمین عارضه” دیابت شناخته شده است. مطالعات نشان داده‌اند که خطر ابتلا به پریودنتیت در بیماران دیابتی سه برابر افراد غیر دیابتی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین دیابت تیپ دو و بیماری‌های پریودنتال در بیمارستانهای دولتی خرم‌آباد در سال ۱۳۹۵ انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۱۴۰ نفر از  بیماران  شامل ۷۰ فرد سالم، ۳۵ نفر دیابتی تیپ دو و ۳۵ نفر مشکوک به دیابت با محدوده سنی ۱۲-۷۰ ساله مراجعه‌کننده به بخش تخصصی دیابت بیمارستانهای خرم‌آباد مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمامی نمونه ها بعد از اندازه گیری قند خون ناشتا و انجام تست HbA1C شاخص های  PI ایندکس، GI ایندکس اندازه گیری شد.  اطلاعات  دموگرافیک مورد نیاز از جمله مدت زمان ابتلای دیابت، جنس ، سن و … بـا اسـتفاده از پرسشـنامه اي جمع آوري گردیـد . داده هـا بـا آزمـون هـاي نرم افزار آمـاري SPSS23  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: بیشترین گروه سنی افراد مراجعه کننده به درمانگاه، گروه سنی ۵۱-۶۰ سال بودند و زنان سهم بالاتری نسبت به مردان داشتند. از مقایسه قندخون افراد گروهها، مشخص شد که بیشترین قندخون ناشتا مربوطه به افراد دیابتی با میانگین ۱۴۳٫۴۶ و میانگین HbA1c در آنها ۱۰٫۶۹ است. طبق یافته های این مطالعه در افراد با بیماری دیابت اثبات شده، GI و PI به ترتیب۰٫۱۸± ۲٫۵۹ و ۰٫۰۲۱±۳٫۶ بود. با توجه به بررسی یافته ها در مورد جنسیت و ایندکس ها مشخص شد که ایندکس ژنژیوال در بین زنان و مردان تفاوت آماری معنی داری (P=0.18 ) ندارد، اما در مورد ایندکس پریودنتال این تفاوت معنی دار بود(P= 0.021). همچنین بین مدت زمان ابتلا به دیابت با GI ایندکس ارتباط معنی داری یافت نشد اما بین مدت زمان ابتلا بیماران دیابتی با PI ایندکس ارتباط معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری:  نتایج این مطالعه نشان داد که بین دیابت تیپ دو و بیماری پریودنتال ارتباط معنی داری وجود دارد. بنابراین دندانپزشکان برای کنترل وحفظ وضعیت پریودنتال مبتلایان به دیابت تیپ دو   ارزیابی های لازم  را بعمل آورند. از طرفی چکاپ دوره ای قند خون و کنترل دیابت بیماران می بایست مد نظر پزشکان باشد.

واژه های کلیدی: بیماری پریودنتال، دیابت تیپ دو ،  HbA1C ، قندخون ناشتا، GI  ایندکس، PI ایندکس

 

فهرست مطالب

فصل اول. مقدمه. ۱۰

مقدمه. ۱۳

۱-۱٫تعریف پریودنتولوژی.. ۱۴

۱-۲٫نسو ج پر یودنتال در سلامت.. ۱۴

۱-۲-۱-۱٫ لثه. ۱۴

۱-۲-۱-۲٫ لثه غیر چسبنده یا مار جینال.. ۱۵

۱-۲-۱-۳٫ سالکوس لثه. ۱۵

۱-۲-۱-۴٫ لثه چسبنده. ۱۵

۱-۲-۱-۵٫ لثه بین دندانی.. ۱۶

۱-۳-۱-۶٫ مشخصات کلینیکی لثه سالم. ۱۶

۱-۳٫ طبقه بندی بیماری های پریودنتال.. ۱۶

۱-۳-۱٫  بیماری های لثه ناشی از پلاک دندانی.. ۱۹

۱-۳-۲٫  ضایعات لثه ای مستقل از پلاک دندانی.. ۲۰

۱-۳-۲-۱٫ پریودنتیت: ۲۰

۱-۳-۲-۱-۱٫ پریودنتیت مزمن.. ۲۱

۱-۳-۲-۱٫  پریودنتیت مهاجم. ۲۲

۱-۳-۲-۱-۳٫ پریودنتیت به عنوان تظاهری از بیماری سیستمیک… ۲۲

۱-۴٫ دیابت.. ۲۳

۱-۴-۱٫ تقسیم بندی و سبب‌شناسی دیابت.. ۲۴

۱-۴-۱-۱-۱٫ دیابت ناشی از واکنش ایمنی، (Type 1A). 24

۱-۴-۱-۱-۲٫ دیابت ایدیوپاتیک… ۲۵

۱-۴-۱-۲٫ دیابت نوع دو. ۲۵

۱-۴-۱-۳٫ دیابت بارداری.. ۲۶

۱-۴-۱-۴٫ انواع دیگر دیابت.. ۲۷

۱-۴-۱-۴-۱٫ نواقص ژنتیکی سلول‌های بتا ۲۷

۱-۴-۱-۴-۲٫ اختلال ژنتیکی عملکرد انسولین.. ۲۷

۱-۴-۱-۴-۳٫ بیماری‌های پانکراس برون‌ریز. ۲۸

۱-۴-۱-۴-۴٫ اختلالات غدد درون‌ریز. ۲۸

۱-۴-۱-۵٫ دیابت در اثر داروها یا مواد شیمیایی.. ۲۸

۱-۴-۱-۶٫ انواع نادر. ۲۹

۱-۵ . بیان مسئله. ۲۹

۱-۶٫ تعریف واژگان عملی و اصطلاحات: ۳۲

فصل دوم. مروری بر مطالعات انجام شده. ۳۳

۲-۱٫ مطالعات ایران.. ۳۴

۲-۲٫ مطالعات جهان.. ۳۹

۳-۱٫ فصل سوم. مواد و روش ها ۴۴

۳-۱-۱٫ اهداف اصلی.. ۴۴

۳-۱-۲٫ اهداف فرعی.. ۴۴

۳-۱-۳٫ سؤالات یا فرضیات.. ۴۴

۳-۲٫ متغیرهای پژوهش… ۴۵

۳-۳٫ روش پژوهش… ۴۶

۳-۴٫ روش تعیین حجم نمونه. ۴۷

۳-۵٫ معیارهای ورود به مطالعه. ۴۷

۳-۶٫ معیارهای خروج از مطالعه. ۴۸

۳-۷٫ تکمیل اطلاعات پرسشنامه بیماران.. ۴۸

۳-۸٫ آزمایش  قند خون ناشتا ۴۹

۳-۸-۱٫  ملاحضات قبل از انجام آزمایش… ۴۹

۳-۸-۲٫ کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار. ۵۰

۳-۸-۳٫ اساس آزمایش… ۵۰

۳-۸-۴٫ نوع نمونه و مقدار لازم. ۵۰

۳-۸-۵٫ معيارهاي رد نمونه. ۵۰

۳-۸-۶٫ لوازم مورد نیاز. ۵۰

۳-۸-۷٫ روش انجام آزمایش… ۵۱

۳-۸-۸٫  محدوده قابل اندازه گیری متناسب با کیت: ۵۱

۳-۸-۹٫  محدوديت انجام آزمايش… ۵۲

۳-۹٫ آزمایش  اندازه گیري کمی درصد هموگلوبین گلیکوزیله در خون تام. ۵۲

۳-۹-۱٫ اساس آزمایش… ۵۲

۳-۹-۲٫ آماده سازی نمونه ها ۵۳

۳-۹-۳٫ نگهداري نمونه ها ۵۳

۳-۹-۴٫ روش انجام آزمایش… ۵۴

۳-۹-۵٫ محاسبات.. ۵۴

۳-۹-۵ محتویات کیت.. ۵۴

۳-۹-۶٫ تفسیر تست.. ۵۵

۳-۱۰٫ معاینات کلينيكي از بیماران بر اساس ایندکس Gingival index(GI). 56

۳-۱۰-۱٫ معیارهای امتیاز دهی: ۵۶

۳-۱۰-۲٫ وسایل لازم. ۵۷

۳-۱۰-۳٫ محاسبه: ۵۷

۳-۱۱٫    معاینات کلينيكي از بیماران بر اساس ایندکس  Periodontal Index : 58

۳-۱۱-۱٫ روش کار. ۵۸

۳-۱۱-۲٫ معیارهای امتیاز دهی.. ۵۸

فصل چهارم. نتایج.. ۶۰

۴-۱-. نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش‌های آماری مورد استفاده:. ۶۱

۴-۲٫ جمع آوری نمونه ها: ۶۱

۴-۳٫ اندازه گیری قند خون ناشتا ۶۳

۴-۴٫ اندازه گیری HBA1C درنمونه ها: ۶۷

۴-۵٫ اندازه گیری ژنژیوال ایندکس بر طبق معیار Loe  and  Silness : 70

۴-۶٫ اندازه گیری پریودنتال ایندکس بر طبق معیار Rssell: 76

۴-۷٫ تعیین مدت زمان ابتلا به دیابت.. ۷۸

فصل پنجم. بحث و نتیجه گیری.. ۸۱

۵-۱٫ فرضیه اول.. ۸۱

۵-۲٫ فرضیه دوم. ۸۲

۵-۳٫ فرضیه سوم. ۸۵

۵-۴٫ فرضیه چهارم. ۸۷

۵-۵٫ فرضیه پنجم. ۸۸

۵-۶٫ فرضیه ششم. ۹۰

۵-۷٫ نتیجه گیری: ۹۱

۵-۸٫ پیشنهادات تحقیق.. ۹۲

۵-۹٫ محدودیت های تحقیق.. ۹۳

منابع.. ۹۵

 

بررسی ارتباط بین دیابت نوع دو با بیماری‌های پریودنتال در بیمارستان های کشور

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه بررسی ارتباط بین دیابت نوع دو با بیماری‌ های پریودنتال در بیمارستان های کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال محصول

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

قیمت دوره

39,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1400آخرین بروزرسانی: 6 آبان 1400تعداد بازدید: 1190
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

39,000 تومان