استاندارد ABMA 12.1 : یاتاقان‌های توپی (بلبرینگ) ابزاری مخصوص بارگذاری، به همراه ترجمه

  (Metric Design) ABMA 12.1: Load Instrument Ball Bearings
تصویر شاخص
رشته

مهندسی مکانیک

نوع فایل

PDF, Word

تعداد صفحات

63

زبان

انگلیسی, فارسی

حجم

3 مگابایت

استاندارد ABMA 12.1 : یاتاقان‌های توپی (بلبرینگ) ابزاری مخصوص بارگذاری، به همراه ترجمه

  (Metric Design) ABMA 12.1: Load Instrument Ball Bearings

 

فهرست مطالب

 1. ۱٫ دامنه………………………………………………………………………………………………….. ۸
 2. ۲٫ خصوصیات…………………………………………………………………………………………….. ۸
 3. ۳٫ نمادها………………………………………………………………………………………………….. ۹
 4. ۴٫ ابعاد مرزی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳
 5. ۵٫ تلرانس‌ها………………………………………………………………………………………………. ۱۳
 6. ۶٫ لقی داخلی شعاعی……………………………………………………………………………………… ۳۰
 7. ۷٫ طبقه‌بندی قطر داخلی و بیرونی………………………………………………………………………… ۳۱
 8. ۸٫ شیوه اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………….. ۳۶

۸٫۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۸٫۳ تعاریف ……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۸٫۳ بارهای گیج و شعاع نقطه‌ گیج…………………………………………………………………………. ۳۷

۸٫۴ حلقه داخلی…………………………………………………………………………………………… ۳۷

۸٫۵ حلقه بیرونی…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۸٫۶ لقی داخلی شعاعی – (حرکت شعاعی) ………………………………………………………………….. ۴۵

 1. ۹٫ گشتاور یاتاقان توپی…………………………………………………………………………………….. ۴۶

۹٫۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۹٫۲ تعاریف ………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۹٫۳ شرایط آزمایش…………………………………………………………………………………………. ۴۷

 1. ۱۰٫ محدودیت‌های میزان تسلیم یاتاقان……………………………………………………………………… ۵۰
 2. ۱۱٫ شیوه توصیه شده برای نصب یاتاقان……………………………………………………………………… ۵۰

۱۱٫۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۱۱٫۲ محدوده تناسبات توصیه شده…………………………………………………………………………… ۵۱

۱۱٫۳ ملزومات نهایی و هندسه……………………………………………………………………………….. ۵۴

۱۱٫۴ شیوه خاص تناسبات…………………………………………………………………………………… ۵۴

۱۱٫۵ قطر شانه شافت و نشیمنگاه……………………………………………………………………………. ۵۵

میزان بار استاتیکی و عمر یاتاقان ۱۲…………………………………………………………………………. ۵۸

۱۲٫۱ میزان بار استاتیکی…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۱۲٫۲ طول عمر یاتاقان……………………………………………………………………………………….. ۵۹

 

 

فهرست شکل ها

۱ اندازه گیری قطر داخلی حلقه داخلی ……………………………………………………………..۳۷

۲A اندازه گیری عرض حلقه داخلی ………………………………………………………………..۳۸

۲B اندازه‌گیری عرض حلقه داخلی، روش جایگزین برای برای بخش نازک و بلند حلقه‌ها………………………۳۹

۳ محاسبه محدوده شعاعی حلقه درونی………………………………………………………………۳۹

۴ G محاسبه محدوده شعاعی حلقه درونی با دقت کمتر و با روش جایگزین…………………………………۴۰

۵ محاسبه محدوده شعاعی حلقه درونی با سمت مرجع ………………………………………………….۴۲

۶ محاسبه قطر بیرونی حلقه درونی …………………………………………………………….……۴۲

۷A محاسبه عرض حلقه بیرونی و عرض فلنج ………………………………………………………….۴۲

۷B محاسبه عرض حلقه بیرونی، روش جایگزین برای برای بخش نازک و بلند حلقه‌ها ………………………….۴۳

۷C  محاسبه عرض فلنج حلقه بیرونی، روش جایگزین برای بخش نازک و بلند حلقه‌ها …………………………۴۳

۸ محاسبه محدوده شعاعی حلقه بیرونی …………………………………………………….………..۴۴

۹ محاسبه محدوده شعاعی حلقه بیرونی با دقت کمتر و با روش جایگزین ……………………………………۴۴

۱۰ محاسبه محدوده سطح استوانهای بیرونی حلقه بیرونی با سمت مرجع……………………………….……۴۵

۱۱ محاسبه زاویه تماس حین بارگذاری………………………………………………………………. ۶۲

 

فهرست جداول

۴٫۱ بخش ۱، ابعاد مرزی، یاتاقان‌های توپی ابزاری با طراحی متریک، ابعاد به میلی‌متر …………………………. ۱۴

۴٫۱  بخش ۲، ابعاد مرزی، یاتاقان‌های توپی ابزاری با طراحی متریک، ابعاد به اینچ  …………………………… ۱۵

۴٫۲ بخش ۱، ابعاد مرزی، یاتاقان‌های توپی ابزاری، سری خیلی نازک، با طراحی متریک، ابعاد به میلی‌متر….………. ۱۶

۴٫۲ بخش ۲، ابعاد مرزی، یاتاقان‌های توپی ابزاری، سری خیلی نازک، با طراحی متریک، ابعاد به اینچ……………… ۱۶

۴٫۳ بخش ۱، ابعاد مرزی، یاتاقان‌های توپی ابزاری، سری نازک، با طراحی متریک، ابعاد به میلی‌متر …………….… ۱۷

۴٫۳ بخش ۲، ابعاد مرزی، یاتاقان‌های توپی ابزاری، سری نازک، با طراحی متریک، ابعاد به اینچ ………………….. ۱۷

بخش۱، تلرانس کلاس۳P ، طراحی متریک ۵٫۱

تلرانس به میکرومتر …………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش۲، تلرانس کلاس۳P ، طراحی متریک ۵٫۱

تلرانس در ۰٫۰۰۰۱ اینچ ………………………………………………………………….……… ۱۹

بخش۱، تلرانس کلاس۵P ، طراحی متریک ۵٫۲

تلرانس به میکرومتر ……………………………………………………………………….…….. ۲۰

بخش۲، تلرانس کلاس۵P ، طراحی متریک۵٫۲

تلرانس در ۰٫۰۰۰۱ اینچ ……………………………………………………………..…………… ۲۱

بخش۱، تلرانس کلاس۷P ، طراحی متریک۵٫۳

تلرانس به میکرومتر ………………………………………………………………………….….. ۲۲

بخش۲، تلرانس کلاس۷P ، طراحی متریک۵٫۳

تلرانس در ۰٫۰۰۰۱ اینچ ………………………………………………………………………… ۲۳

بخش۱، تلرانس کلاس۹P ، طراحی متریک۵٫۴

تلرانس به میکرومتر …………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش۲، تلرانس کلاس۹P ، طراحی متریک۵٫۴

تلرانس در ۰٫۰۰۰۱ اینچ ………………………………………………………………………… ۲۵

بخش۱، تلرانس کلاس۵T ، طراحی متریک ۵٫۵

تلرانس به میکرومتر …………………………………………………………………………….. ۲۶

بخش۲، تلرانس کلاس۵T ، طراحی متریک ۵٫۵

تلرانس در ۰٫۰۰۰۱ اینچ ……………………………………………………………….………… ۲۷

بخش۱، تلرانس کلاس۷T ، طراحی متریک۵٫۶

تلرانس به میکرومتر …………………………………………………………………………….. ۲۸

بخش۲، تلرانس کلاس۷T ، طراحی متریک۵٫۶

تلرانس در ۰٫۰۰۰۱ اینچ ………………………………………………………….……………… ۲۹

۶٫۱ لقی داخلی شعاعی، ابعاد متریک…………………………………………………………………. ۳۰

۶٫۱ لقی داخلی شعاعی، ابعاد اینچی ………………………………………………………………….. ۳۰

۷٫۱ بخش ۱، طبقه‌بندی قطر داخلی و خارجی با نموهای ۱٫۲۵ میکرومتر و ۲٫۵ میکرومتر  ………………………۳۲

۷٫۱ بخش ۲، طبقه‌بندی قطر داخلی و خارجی با نموهای ۰٫۰۰۰۱اینچ و ۰٫۰۰۰۰۵۰ اینچ  ……………..….…… ۳۲

۷٫۲ بخش ۱، طبقه‌بندی قطر داخلی و خارجی با نموهای ۱٫۲۵ میکرومتر و ۲٫۵ میکرومتر  ……………….….… ۳۵

۷٫۲ بخش ۲، طبقه‌بندی قطر داخلی و خارجی با نموهای ۰٫۰۰۰۱اینچ و ۰٫۰۰۰۰۵۰ اینچ  ………………………۳۵

۹ بخش ۱ بارگذاری آزمایشی، بارهای محوری برای یاتاقان‌های لیست شده در جدول ۴٫۱، بخش ۱……….………. ۴۹

۹ بخش ۱ بارگذاری آزمایشی، بارهای محوری برای یاتاقان‌های لیست شده در جدول ۴٫۱، بخش ۲………….……. ۴۹

۱۱٫۱ بخش ۱ حدود توصیه شده برای مونتاژ تصادفی یاتاقان‌های بدون طبقه‌بندی، ابعاد به میکرومتر……………… ۵۱

۱۱٫۱ بخش ۲ حدود توصیه شده برای مونتاژ تصادفی یاتاقا‌ن‌های بدون طبقه‌بندی، ابعاد به ۰٫۰۰۰۱ اینچ…………… ۵۱

۱۱٫۲ بخش ۱ حدود توصیه شده برای مونتاژ انتخابی یاتاقان‌های طبقه‌بندی شده در سیستم دو نموی، ابعاد به میکرومتر ۵۲

۱۱٫۲ بخش ۲ حدود توصیه شده برای مونتاژ انتخابی یاتاقانهای طبقه‌بندی شده در سیستم دو نموی ، ابعاد به ۰٫۰۰۰۱ اینچ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۱۱٫۳ بخش ۱ حدود توصیه شده برای مونتاژ انتخابی یاتاقان‌های طبقه‌بندی شده در سیستم نمو ۲٫۵ میکرومتر، ابعاد به میکرومتر………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱۱٫۳ بخش ۲ حدود توصیه شده برای مونتاژ انتخابی یاتاقان‌های طبقه‌بندی شده در سیستم نمو ۰٫۰۰۰۱ اینچ، ابعاد به ۰٫۰۰۰۱ اینچ………………………………………………………..… ۵۳

بخش ۱، مینیمم مقدارقطر شانه شافت و ماکزیمم مقدارقطر شانه نشیمنگاه برای طراحی متریک یاتاقان‌های توپی ابزاری ۱۱٫۴  ۵۶…………………………………………………………………………لیست شده در جدول  ۴٫۱، ابعاد به میلی‌متر

بخش ۲، مینیمم مقدارقطر شانه شافت و ماکزیمم مقدارقطر شانه نشیمنگاه برای طراحی متریک یاتاقان‌های توپی ابزاری ۱۱٫۴  ۵۶…………………………………………………………………………..…لیست شده در جدول  ۴٫۱، ابعاد به اینچ

بخش ۱، مینیمم مقدارقطر شانه شافت و ماکزیمم مقدارقطر شانه نشیمنگاه برای طراحی متریک یاتاقان‌های توپی  ابزاری ۱۱٫۵ ۵۷……………………………………………………..…..سری خیلی نازک، لیست شده در جدول۴٫۲ ابعاد به میلی‌متر

بخش ۲، مینیمم مقدارقطر شانه شافت و ماکزیمم مقدارقطر شانه نشیمنگاه برای طراحی متریک یاتاقان‌های توپی ابزاری ۱۱٫۵ ۵۷………………………………………………………………سری خیلی نازک، لیست شده در جدول۴٫۲ ابعاد به اینچ

بخش ۱، مینیمم مقدارقطر شانه شافت و ماکزیمم مقدارقطر شانه نشیمنگاه برای طراحی متریک یاتاقان‌های توپی ابزاری ۱۱٫۶ ۵۷…………………………………………………………………سری نازک، لیست شده در جدول۴٫۳ ابعاد به میلی‌متر

بخش ۲، مینیمم مقدارقطر شانه شافت و ماکزیمم مقدارقطر شانه نشیمنگاه برای طراحی متریک یاتاقان‌های توپی ابزاری ۱۱٫۶ ۵۷……………………………………………………………………..سری نازک، لیست شده در جدول۴٫۳ ابعاد به اینچ

۱۲٫۱ فاکتور تنظیم عمر برای اطمینان ……………………………………………………………….…۶۰

۶۱…………………………………………………………..…….بخش ۱ مقادیر fcm در واحدهای نیوتن و میلیمتر۱۲٫۲

۶۱…………………………………………………………………….بخش ۱ مقادیر fcm در واحدهای پوند و اینچ ۱۲٫۲

 

 

استاندارد ABMA 12.1 : یاتاقان‌های توپی (بلبرینگ) ابزاری مخصوص بارگذاری، به همراه ترجمه

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استاندارد ABMA 12.1 : یاتاقان‌های توپی (بلبرینگ) ابزاری مخصوص بارگذاری، به همراه ترجمه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال محصول

قیمت دوره

49,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 19 دی 1400آخرین بروزرسانی: 19 دی 1400تعداد بازدید: 710
قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش‌ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
 • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

49,000 تومان