اثر بخشی داروی رتپلاز و بررسی عوارض درمان با داروی رتپلاز در بیماران آنفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان

The effect of the Retepelase drug and investigation of Retepelase side effects in patients with myocardial infarction
تصویر شاخص
رشته

علوم پزشکی

تعداد صفحات

80

نوع فایل

Word

زبان

فارسی

حجم

1 مگابایت

اثر بخشی داروی رتپلاز و بررسی عوارض درمان با داروی رتپلاز در بیماران آنفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان

چکیده

بیماریهای قلبی- عروقی شایعترین علت مرگ و میر در اکثر کشورهای جهان است. این بیماری ها موجب مرگ ۱۶ میلیون انسان شده است که ۸۲% آن در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. با اینکه از حدود دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میزان مرگ و میر بیماریهای قلبی- عروقی در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش نهاد، ولی در کشورهای در حال توسعه و همچنین ایران به دلیل افزایش امید به زندگی، سهم بیماریهای قلبی – عروقی در میان عوامل منتهی به مرگ در حال افزایش است و طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، عامل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا، در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. مطالعه حاضر به صورت تحلیلی – مقطعی آینده نگر بود که روی ۱۱۰ نفر بیمار با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد تحت درمان با رتپلاز انجام شد . در این مطالعه عوارض خونی، قلبی – عروقی و آلرژیک رتپلاز وریدی بیماران مذکور مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار  اس  پی اس اس تحلیل شد. همچنین با تنظیم پرسشنامه بر اساس اطلاعات دموگرافیک بیمار،سوابق بیماریها و داروهای مصرفی فرد،سوابق اجتماعی و خانوادگی فرد،داده های آزمایشگاهی،مصاحبه حضوری و بررسی پرونده بیمار کلیه اطلاعات مرتبط جمع آوری گردید.سپس با استفاده از معیارNaranjo  به بررسی احتمال وقوع عوارض دارویی رتپلاز و نیز با استفاده از طبقه بندی WHO به بررسی شدت این عوارض بر حسب نیاز به درمان پرداختیم. در این تحقیق برای نشان دادن وضعیت نمونه از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنف برای سنجش وضعیت نرمالیته داده‌ها و معادلات ساختاری برای سنجش تأثیر متغیرهای تحقیق بر روی دیگر متغیرها استفاده خواهد شد و برای همگی این تحلیل ها از نرم افزار spss استفاده شد.

مقدمه

بیماریهای قلبی- عروقی شایعترین علت مرگ و میر در اکثر کشورهای جهان است. این بیماری ها موجب مرگ ۱۶ میلیون انسان شده است که ۸۲% آن در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. با اینکه از حدود دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میزان مرگ و میر بیماریهای قلبی- عروقی در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش نهاد، ولی در کشورهای در حال توسعه و همچنین ایران به دلیل افزایش امید به زندگی، سهم بیماریهای قلبی – عروقی در میان عوامل منتهی به مرگ در حال افزایش است و طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، عامل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا، در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. بیماری سکته قلبی حاد( AMI) که زائیده زندگی صنعتی است یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در بین جوامع بشری است. در ایران براساس گزارش وزارت بهداشت و درمان،  بیماریهای قلبی عروقی اولین عامل مرگ است. این بیماری منجر به ناتوانی و از بین رفتن توان کاری و فعالیت روزمره افراد شده و هزینه های سنگینی را به جوامع وارد می سازد. براساس مطالعات انجام گرفته بیماریهای قلبی – عروفی اولین علت مرگ در کشور با ۴۵% از مرگ ها و ۲۶% از سالهای از دست رفته عمر بوده و ۴/۱۰ از کل بار بیماریها می باشد.

بقا اصلی ترین پیامد قابل سنجش در بیماری سکته قلبی حاد است. دوره پیگیری در اکثر مطالعات بقا در محدوده کوتاهی پس از آن می باشد. مطالعات بسیار اندکی دوره های طولانی مثلا ۵ سال را مورد بررسی قرار داده اند. مطالعه دوره های زمانی طولانی از آنجایی که ممکن است تاثیر عوامل تاثیر گذار بر بقا را متفاوت از دوره های کوتاه نشان دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مطالعات انجام گرفته در نقاط مختلف جهان عواملی همچون سن و جنس، پرفشاری خون ، دیابت، مصرف سیگار و هایپرلپیدمی به عنوان عوامل پیشگویی کننده بقای بیماران پس از سکته قلبی حاد مطرح شده است. بررسی سایر متغییر های که ممکن است بتوانند در پیشگویی بقای این بیماران نقشی داشته باشند از جمله نوع مداخلات بالینی انجام گرفته، نوع روش تشخیصی، اعتیاد به مواد مخدر، سابقه ابتلا به بیماری در اعضاء درجه یک و …  که کمتر مورد توجه قرار گرفته، خواهد توانست با ایجاد مدلی دقیق تر برای شناسایی گروههای بسیار پر خطر به کادر درمانی کمک نماید.

مطالعات نشان می دهند که داروی رتپلاز دارای اثر ترومبولیتیک سریع در انفارکتوس میوکارد می باشد.تصور می شود بدلیل این اثر سریع و نیز اختصاصی بودن این دارو نسبت به فیبرین بروز عوارض جانبی در اثر آن نسبت به ترومبولیتیک های غیر اختصاصی مانند استرپتوکیناز و اوروکیناز کمتر و از لحاظ اثرات فارماکولوژیکی موثرتر باشد.هم چنین با توجه به اینکه این مطالعات نشان می دهند که میزان مرگ و میر پس از ۳۵ روز و نیز ۶ ماه پس از انفارکتوس میوکارد، میزان وقوع نارسایی قلبی،شوک کاردیوژنیک و استروک در آن نسبت به داروی مشابه پرمصرفی چون استرپتوکیناز کمتر است،به بررسی اثرات و عوارض رتپلاز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد از نوع ST-elevation  پرداخته شد.

فهرست مطالب

 فصل اول

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مساله

۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی طرح

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی طرح

۱-۵ فرضیات پژوهش

۱-۶ روش تحقیق

۱-۷ قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

۱-۷-۲ قلمرو زمانی

۱-۷-۳ قلمرو مکانی

۱-۸ جمعیت هدف

۱-۸-۱ معیار های ورود

۱-۸-۲ معیار های خروج

۱-۹ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل

۱-۱۱ تعاریف واژه ها

 فصل دوم

۲-۱ مقدمه

۲-۲ ادبیات تحقیق

۲-۲-۱ بیماری انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۲ پاتو فیزیولوژی

۲-۲-۳ عوامل خطر انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۴ تظاهرات بالینی انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۵ یافته های آزمایشگاهی انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۶ تشخیص انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۷ درمان انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۸ دارو درمانی

۲-۲-۹ اپید میولوژی

۲-۲-۱۰ پیشگیری اولیه

۲-۲-۱۱ پیشگیری ثانویه

۲-۲-۱۲ پیشگیری ثالثیه

۲-۲-۱۳ تغذیه

۲-۲-۱۴ تجزیه و تحلیل داده های آماری

۲-۲-۱۵ بازتوانی قلب پس از انفارکتوس میوکارد

۲-۲-۱۶ مراحل بازتوانی قلب

۲-۳ داروی رتپلاز

۲-۳-۱ موارد استفاده رتپلاز

۲-۳-۲ توصیه مصرف رتپلاز

۲-۴ پیشینه تحقیق

۲-۵ نتیجه گیری

فصل سوم

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ماهیت و روش انجام پژوهش

۳-۳ متغیرهای پژوهش

۳-۴ روش جمع آوری داده

۳-۵ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه

۳-۶ پایای پرسشنامه پژوهش

۳-۷ تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

۳-۸ جامعه آماری

۳-۹ نحوه تعیین حجم نمونه

۳-۱۰ روش نمونه گیری

۳-۱۱ روش تحلیل داده ها

 فصل چهارم

۴-۱ مقدمه

۴-۲ روش کار

۴-۳ معیار های خروج

۴-۴ یافته های تحقیق

۴-۵ موارد منع مصرف رتپلاز

۴-۶ الگوی مصرف رتپلاز

۴-۷ نیمه عمر رتپلاز در بیماران  MI

 فصل پنجم

۵-۱ مقدمه

۵-۲ نتیجه گیری

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش

۵-۴ پیشنهاد به محققان آینده

اثر بخشی داروی رتپلاز و بررسی عوارض درمان با داروی رتپلاز در بیماران آنفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اثر بخشی داروی رتپلاز و بررسی عوارض درمان با داروی رتپلاز در بیماران آنفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست محصول

قیمت دوره

78,000 تومان

تعداد
Report Abuse
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 5 تیر 1399آخرین بروزرسانی: 5 تیر 1399تعداد بازدید: 3576
قوانین و مزایای استفاده
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

78,000 تومان

تعداد